جنگ سمی یا تیوری توطیه!

باشکست روبه زوال کامل اندیشه نیولیبرالزم ،با اسقرارنظم جدید بعداز انتخاب دونالد ترامپ به حیث رییس جمهور امریکا ، وضع جهانی هرچه بیشتر ازگذشته داخل بحران وتشنجهای بزرگ منطقوی شد که نظم جهانی را به چالش کشیده ،و تاثیرات مدهش را به جای مانده ،هرروزپدیدهای جدیدبا رویکردهای اقتصادی ونظامی برای کسب سود سرمایه ازمنابع طبیعی کشورهای جهان سوم بروز مینماید. جنگ فرسایشی و دوامدار در خاورمیانه بویژه در سوریه با نیروهای تروریزم بین المللی که مستقیمأ توسط کشورهای عربستان سعودی ، اسرائیل وترکیه وسایر کشورهای عربی پشتبانی وبا سلاحهای مدرن مسلح وتجهزشده اند، نا عادلانه علیه خلق سوریه جریان دارد .با پیروزی نیروها ارتش سوریه با کمک روسیه وایران مناطق ازدست رفته دولت سوریه دوباره باموافقیت تحت کنترول دولت قرار گرفت . با تسلیمی وازبین رفتن گروهای ترورزیم درمناطق جنگ زده امنیت بوجود امده و مردم دوباره به زندگی صلح امیز خود اغاز نمودند. درحین اخرین موافقتهای ارتش سوریه درغوتی شرقی دسیسه بزرگی ازجانب دولتهای غربی دررأس امریکا، انگلیس وفرانسه باتبانی کشورهای عربی دراس عربستان سعودی، موضوع استفاده سلاحهای شمیایی ازطرف ارتش سوریه ،توسط نیروهای سیاه واجنتهای مسلح مخالف دولت بشار اسد ، سروصدا بلند شده وبه تبلیغهای زهراگین دست یازیدند وبا ثبت وترتیب فیلمهای الیود مانند صحنه سازی نمودند که گویا دراین منطقه سلاح شیمیایی استعمال واز اثر ان عده از اطفال وزنان را ازبین برده است. با این اساس حرکتهای انتقامجویانه توطیه گرانه غربیها دراس امریکا وانگلیس سازماندهی شد .بدون اینکه اطلاعات و ادعای تروریستهای را مبنی بر استعمال سلاح شمیایی دولت بشار اسد وحامیان وی روسیه وایران بررسی ومورد قضاوت قانونی قراردهند ،انر یک عمل جنایتکاران ازجانب دولت بشار اسد دانسته وتهدید به حمله نظامی نمودند. به این رو رونالد ترامپ بدون اگاهی قبلی کنگرس امریکا با رایزنی ترازمی صدرعطم انگلیس وماکرون ریس جمهور فرانسه تدابیر حمله به پایگاهی نظامی سوریه را در تیوتر خود تحریر و به روسیه اخطار داده که اماده دفاع از موشکهای امریکا درخاک سوریه باشد. این اعلام عجولانه وخودخواهانه فضای ترس وارعاب را در جهان مستولی ساخت، که ازجانب اکثریت نخبه گان جهان سیاسی تقبیح وانرا غیر عاقلانه وانمود ساختند. چرا که بااین عمل مسقیمن جنگ سوم تباه کن هستوی اغاز وجهان درنابودی کامل قرار خواهد گرفت. با فشارهای داخلی وخارجی کشورهای هم قمار امریکا ترامپ ازاین اراده منصرف شده و در تیوتر خود قسمی انرا ماست مالی کرد که حمله به سوریه با رویکرد زمانی دنبال خواهدشد وهنوز قابل اجرا نیست. برعلاوه دراخیر ماه یی گذشته مسموم شدن سرگئی سکریپال ودخترش اجاسوس دوجانبه انگلیس وروسیه در لندن با گاز ضد اعصاب مسموم شد که انرا هم بدون شواهد و تجسس روسیه را متهم به اجرای ان نمودند . موضوع با لفاظی های تند وتیزاز هردوجانب به منازعه کشانیده شد. واز جانب روسیه این عمل کامل رد وتقبیح شدو این عملهای نابکار نشانده ی انست که چطور هردو موضوع دریک زمان به وجود میاید و بعد به اسرع وقت متهم پیدا و افشائ میشود. یک طفل خورد سال هم خواهد دانست که درعقب این کار دستهای ناپاک ودسیسه کارانه وجود دارد، تا در اذهان مردم جهان کشور روسیه وبشاراسدچهره زشت وضد بشری بگیرند و مردم را علیه انها تحریک وبسیج به خاطر تطبیق اهداف بعدی شان بنمایند. بلاخره مثلث شرم اور غربیها به شمول انگلیس ، فرانسه وامریکا برای اینکه خجالت وناکامیهای خودرا درجهان به مردم رو پوشی کرده باشند، به تاریخ 14.04.2018 حمله ناجوانمردانه ،ضد بشری وخلاف نورمهای بین اللملی، وبدون تصمیم سازمان ملل متحد ترامپ این انسان وحشی صفت غلام پول وقدر ت دستورحمله موشکی را به سوریه داد ،که به اثر ان مراکز علمی وپژوهش پزشکی سوریه را مورد اصابت راکتهای خویش قرار دادند ،که ازجمله 103 راکت 71 راکت ان توسط سامانهای دفاعی سوریه خنثی ورد

گردیده است .درضمن سه تن به اثر تنظیم سامانه ها ی دفاعی زخمی شده اند. این عمل جنایتکارانه وحشیگرانه مثلث غربی خلاف ارزشهای معنوی بشر ،ازادی دموکراسی ،انسان دوستی وخلاف تمام نورمهای بین المللی میباشد. ترامپ این شیاد خون اشام فاشیست امریکایی اصل، یکی از جمله خایین ترین وضعیف ترین وبی عقل ترین روسایی جمهور امریکا میباسد. ننگ وشرم لیبرالیزم سرمایداری به اصطلاح “مردم سالاری” میباشد. این عمل ازجانب تمام نهادهای مدنی وشخصیتها وگروهای سیاسی جهان ومردم مترقی المان ، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا، امریکا باتظاهرات وراه پیمایی ها به روز شنبه ویکشنبه تقبیح وجاعلانه انرا وانمود ساختند.

برعلاوه این جنایت ، مردم جهان شاهد حمله های نظامی در عراق، لیبی که ازهمچو دسایس خاینانه(تیوری توطیه) کار گرفتند، میباشد. که بعدن همه اتهامهای شان مبنی بر داشتن سلاح شیمایی درکشور عراق دروغ برامد.از جانب دیگر رسوایی محکمه رییس جمهور قبلی فرانسه درمورد اخذ پول غیر قانونی از قزافی رییس جمهورلیبی، زیر این سم پاشی ها تبلیغاتی میخواهند پنهان بسازند .

چنانکه در روند تاریخ روشن است ،جنگ وسیله شوم تجاوزکارنه برای چورچپاول وغارت سرمایه های ملی کشورهای ضعیف ونادار بکار برده شده است . انگلس”جنگ را به معنای غارت هستهء درونی مناسبات سرمایداری” میدانست . ومیگفت: “همیشه جنگ به عنوان یک بدیل جدی وجود داشته وخودرا به عنوان یک راه حل تحمیل کرده است.”

امریکا وشرکایش بعداز پیدایش قاره امریکا ، با تجاوز ونسل کشی کشورهای اسیایی ،افریقایی وعربی تسلط خودرا تامین وسرمایه های ملی انهارابه غارت برده اند،و خودرا قدرتمند و به امپراتور جهان تبدیل کرده اند.جنگهای ناعادلانه کشورهای غربی زیر نام دموکراسی و تقویه وبیداری کشورهای عقب مانده یک وسیله تبلیغاتی ورویکردیست، تا بتوانند ازاینطریق اهداف نظامی و اقتصادی خویشرا عملی نمایند. امروز بازهم جامعه سرمایداری سرپا از لحاط وحدت عمل و طرح های استراتیژیکی علیه هم قرارگرفته اند . یکی تازی امریکا درسطح جهانی و انگلیس در اروپا تناقضهاوخصومتهای منطقوی را تشدید بخشیده وهرکدام ارزو دارند برای تاأمین منافع خویش مستقلانه عمل نمایند. ازبین رفتن قراردادهای تجاری میان امریکا با کشورهای اروپایی ، چین، امریکای لاتین ،کانادا واسترلیا هرروز جوی جدیدی تضادهای اقتصادی را بوجود میاورد. این کشورها به ظاهر راضی وهمکار معلوم میشوند اما دربطن تضادهای معینی دارند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وتمایل سایر کشورهای اروپا مانند ایتالیا ویونان وغیره بنیاد وشالودهی وحدت این اتحاده را ضعیف وکم رنگ ساخته است. اتحادیه اروپا وامریکا با تشدید احتلافات منطقوی علیه روسیه، میخواهند خودرا در عقب دفاع وتدابیر امنیتی ، برضد بزرگ نمایی وقدرت گرفتن روسیه پنهان نمایند تا بتوانند، پیمان نظامی ناتو این افزار زنگ زده وخون الود غرب را برای دفاع از کشورهای خود و اروپایی شرقی تقویه نظامی ومالی نمایند .و ظاهرأ وحدت خودرا به جهانیان به نمایش میگذارند. این حرکتها برای جلب توجه مالیه دهندگان شهروندان شان برای تقویه بودجه نظامی ناتومیباشد ،تاانها را در دفاع از حفظ غرورملی وحاکمیت ارضی شان راضی نگهه دارند. بناعن سرپای کشورهای غربی مملو از بحرانهای اقتصادی ،فرهنگی ،نژادی ومذهبی بوده که هروز تشدید میابد . چنانچه کشتار روزافزون گروه های مردم به نامهای مختلف درامریکا آ المان، انگلیس ، دنمارک بلجیم ، فرانسه توسط اعضای گروهای تروریستی داعش والقاعده،که بنام مهاجر دراروپا پناهند ه شده و یا کسانی هستند که قبلن در اروپا زندگی مینمودند، اما جذب گروهای تروریستی داعش القاعده شده بودند ودر سوریه به نفع این گروهای جنگ کرده وبعداز بازگشت ازجنگهای خاورمیانه در اروپا اقدام به عمل انتقام جویانه نسبت کشتار مردم عرب توسط عساکر غربی ، کرده اند. این رویکردها باعث شده تا تعصبات مذهبی علیه مسلمانان جدی

ونارضایتهای مردم بیشتر گردد.دولت برای حفظ اتوریته ومحبوبیت خویش وابراز همدردی وتامین امنیت شهروندان کشور خود مهاجرین که مرتکب عمال جنایی واخلاقی میشوند به زود ترین فرصت، انهارا اخراج دوباره به کشورهای اصلی شان اعزام می نمایند.

. بناعن جهان عملن دریک بحران شدید اقتصادی وفرهنگی قرار گرفته وچنانچه مارکس گفته بود ک: نظام سرمایدار همیشه درمحور بحران قراردارد. بعداز هر اقدام وبرنامه جدیدی استراتیزیکی به سوی بحران جدید قدم میگذارد.

عمال زوربر اساس نژاد شالوده تاریخی درجهان غرب دارد . چنانکه درزمان اتحادشوروی سوسیال دموکراتهای بوروژوازی اروپای دشمنی کین توزانه علیه بلشویکهای روسیه دراغاز قرن بیستم درمفهوم ” دموکراسی ” در نژاد برتر ریشه داشت ؛ طوریکه ادوارد برنشتاین نظر پرداز حزب سوسیال دموکرات المان میگفت:” خلقهای اروپاکه درفضای محدودی متراکم شده اند ، حق دارند سرزمین هایی را تصاحب کنند که وحشیان نمی توانندد ازان استفاده کنند.”

کشوریکه امروز به نام امریکا مسما هست به زور از مردم بومی امریکا بوجود امده است . کالفورینا وتمام مناطق جنوبی وغربی امریکا توسط جنگ از مکزیک جدا شده است . فلوریدا و پوروتوریکو از اسپانیا تصرف وضبط شده است

امریکا ،تنها در 239 سال که از تاریخ حیاتش می گذرد 93 فیصد از این عمر خود یعنی 222سال انرا درجنگ وتجاوزبه کشورهای مختلف در سرتاسرس جهان سپری نموده است. در13 کشور های جهان 737 پایگایی نظامی داردوبیشر ازهفتاد مراتبه ازسال 1901الی 2015 مداخله مستقیم درکشورهای جهان نموده است. نمونه های ان:

جنگهای که توسط ریگان وبوش برعلیه نیکارگوابرای مدت یک دهه، جنگ ضد انقلاب درالسلوادور پانزده سال، درفلیپین بیش از بیست سال ، درکلمبیا بیش از سی سال ،ودرگواتمالا سی وپنج سال طول کشید.همچنان مداخله درویتنام،نیگارکوا، موزامبیک ، انگولا ، اتوپی ، افغانستان ، عراق لیبی وسوریه که همه توسط عساکر مزدور زیرنامهای گروهای مختلف تروریستی وچریکی مداخله نظامی کرده است.

امریکا ازسال 1945 تا سال 1990درجهان، حداقل 095 بمب اتمی یا یک انفجار در هرهجده روز برعلاوه یک بمب مادر درسال 2017درافغانستان، منفجر کرده است.

امریکا درهرزمانی با توطیه ها ودسیسه های مختلفی بالای کشورها تجاوز کرده ودولتهای قانونی ومردم انهارا سرنگون ومنابع ملی شانرا غضب نظام دلخواهی خودرا جانشین ساخته است..

امریکا با شرکای اروپایی خود درحال حاضر میخواهد که بحرانهای موجود کشور خودرا زیرنام نفوذ روسیه ایران وغیره واقدامات ماجراجویانه با براه اندازی تبلیغات زهراگین باا ستفاده ازجوی جنگی خارمیانه وضدید علیه موافقیتهای وپیروزیها دولت اسد وروسیه علیه گروهای ترویستی و وبازگیری اکثریت خاک سوریه زیر تسلط دولت بشاراسد میخواهد ناکامیها خودرا با جنگ به اصطلاح “سمی” پنهان نمایدو تا این موافقیتها کم وبیهوده جلوه داده شود ، وروی خودرا سفید بسازند.

15.4.2018