جنگ افروزان لعنتی برادر را با برادر به جنگ انداخته اند ؟

محمدولی

مصاحبه خانم انارکلی هنریار را بایکی ازشبکه های تلویزیونی شنیدم که اشک میریخت. اوگفت دریکی از کمیته های لویه جرگه بحیث منشی کمیته توظیف شده است اوگفت یک عضو این کمیته معلول جنگ است ودرفاریاب زندگی میکند یک برادرش طالب بود وبرادر دیگرش در صفوف اردوی ملی ایفای خدمت میکرد ولی هردو در جنگ کشته شدند . مصروف بحث درکمیته بودیم که به همین شخص تلفونی اطلاع دادند که پسر کاکایش شهید شده است انار کلی با چشمان اشک الود گفت این مرد بدون ترک لویه جرگه به کار کمیته مصروف شد ولی اشک از چسمانش جاری بود .
این چه نوع جنگ است که جنگ افروزان لعنتی برادر را با برادر به جنگ انداخته اند ؟
سیاسیون نام نهاد این کشور اعم از جهادی وغیر جهادی وتروریستان طالبی از کدام قماش زنده جانهای اند که صلح وپروسه های انرا به تمسخر میگیرند؟
مخالفین منفعت جوی صلح ! یک هندوی افغان به حال زار وخونریزی وطنش اشک میریزد اما شما هنوز در پی جستجوی حفظ ومعامله منافع ومقامات دست نشاندگی تان هستید وذره ای از ترحم در دل ودماغ تان وجود ندارد ولی ادعای تان اسلام است. صله رحم ، اخوت وعواطف انسانی چگونه ازحوزه تفکر وعمل تان رخت بربسته است که در تالاب خون این ملت ماهی مراد تانرا میگیرید .از جهادی که گله نیست زیرا پرده خون چشمش را پوشیده واز نوجوانی به سلک خون وکشتار گرویده وازدوام ان لذت میبرد اما سیاسیونیکه مبارزه سیاسی شانرا زیر پرده اسلام نه پوشانده اند چگونه با مجاهد وطالب همسو وهم صدا میشوند ودر لجن زار جنگ وشورشگری باطالب ومجاهد یکجا شنا میکنند؟
بگدار اشرف غنی وتیم کاری اش را ! چرا صدای بیش از سه هزار طالب صلح را درجرگه به تمسخر میگرید ونظر صلحجویانه زنان ومردان اعم از جوانان ومحاسن سفیدان را سبوتاژ میکنید .قبول دارید که با طالب هم صدا شویید ولی حاضر نیستید بین خود حسن نیت برای صلح را اغاز کنید وبهانه سازی و کج اندیشی را از سر راه پروسه های صلح امیز دور سازید ؟
وقتی عقب تربیونها ایستاده میشوید انقدر عوامفریبی میکنید که اشرف غنی باهمه عوامفریبی هایش از شما عقب می ماند وقتی پای مشوره با مردم و اسیب دیدگان جنگ درمیان می اید پابیرون میکشید از تاریخ بترسید واز مسولیت در برابر مردم باحذر باشید .
خانم انارکلی گفت درین جرگه کسی هم شرکت دارد که هشتاد تن اعضای فامیل ووابستگانش شهید وزخمی شده است مگر این متضررین جنگ افغان نیستند که شما رای شانرا به تمسخر میگیرید.؟
باید تجربه حاصل کرده باشید که بایکات کردن پروسه ها راه حل نیست بلکه کنار امدن میتواند موثر تر از تحریم کردن باشد از همسویی با طالب ومجاهد چیزی حاصل تان نمیشود جز تجرید از پروسه ها ودوری ازمردم.
انچه درمورد حاکمیت موجود مبنی بر خود محوری وخود سری ویکه تازی میگوئید برای رفع ان نه کودتا میتوانید ونه انقلاب وحقیقتآ رئیس جمهور ورئیس اجراییه انقدر خود رای وخود نگر هستند که به تحریم ها ارزش نمیدهند بیایید راه دیگری در پیش گیرید تا موثر باشد و نتیجه به بار اورد .