جلوه

 نوشته نذیر ظفر

بیا در چــــــــشم مجنون جلوه ای لیلا تما شا کن

زلیخا شـــــــــو جمال یوسف ای رعنا تما شا کن

ردا و تســــــــــــبیح و عما مه را بگذار ای زاهد

خدا را در دلی بشکـــــــــسته ای شیدا تما شا کن

بساز عشق پـــــیچ و تاب کن تا جان به تن داری

در اندم سا قی را در ســــــاغرای مینا تما شا کن

ز خــــــــــود بینی گــذر کن تا لقای یار خود بینی

تو چشم عقل بکــــشا جلوه اش هر جا تما شا کن

چی دیدی غیر خور و خواب ای غافل درین وادی

گذر کـــــن زان دو ؛ اینـجا قدرت یکتا تما شا کن

ظفر منـــــــدان هوا ی نفس را از دل برون کردند

بکش نفـــــــــس اماره؛ خویش در دلها تماشا کن