جلد سوم کاپیتال مارکس

جلد سوم کاپیتال مارکس

jeld3-1400.gif wordt weergegeven
برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

فصل ۵۱

مناسبات تولید و مناسبات توزیع