جریده ملی انگار

محمد قاسم آسمایی

در باره جریده انگار

 osmai

با دور شدن سردار محمدهاشم از پست صدارت ( روز ۱۹ ثور  ۱۳۲۵خورشیدی ) و جانشین شدن برادرش سردار شاه محمدخان، دوره کوتاهی از آزادی نسبی در کشور حکمفرما شد که انتخابات آزاد برای بلدیه ها (در سال ۱۳۲۸) و انتخابات آزاد، سری و مستقیم شورای ملی (در سال ۱۳۲۹ ) خورشیدی پیامد آن بود وهمزمان با آن تشکیلات سیاسی که مدتها قبل به شکل مخفی ایجاد ومصروف تنویر اذهان مردم بودند تا اندازه علنی شده وبرای گسترش افکار ونظریات خویش به نشر وپخش جراید پرداختند.

در این مرحله حزب وطن به رهبری میرغلام محمدغبار جریده « وطن»، حزب خلق به رهبری داکتر عبدالرحمن محمودی جریده « ندای خلق» وحزب ویش زلمیان جراید«انگار» و« ولس» را منتشر ساختند.

شماره اول جریده «انگار» به صاحب امتیازی فیض محمدانگار ومدیریت مسئول او بتاریخ نهم حوت سال 1329 خورشیدی اقبال چاپ یافت. جریده در چهار صفحه هفته دوبار (روزهای یکشنبه وچهار شنبه به زبانهای پشتو وفارسی) به شکل تایپ و گستتنر تکثیر میشد.  

جریده انگار  مانند سایر جراید آزاد و ناشر خواسته های مردم، عمرکوتاهی داشته و بعد از شماره پانزدهم بتاریخ 28 حمل 1330 مصادره و نشرات آن متوقف شد.

صفحه انترنیتی راه پرچم در راستای بازپخش جراید ونشرات که پیشگام پخش روشنگری وآزادیخواهی بودند امکان آنرا یافت تا به تعقیب بازپخش جریدۀ “نداء خلق” و”خلق”، اینک مجموعه این جریده را در یک جلد خدمت علاقمندان تاریخ نهضت آزادی خواهی وطن، تقدیم نماید.

 نام خادمان صادق وطن که با قدم و قلم برای آزادی و برابری رزمیده اند؛ جاویدان است.