تیهوی ایران

 

آنچنان که رفت

اندر آستین لیبی و ملک عراق

چون فغانستان چماق

خلق سر درگم اگر اندر نفاق

قلچماقان را چو افتد اتفاق

می شود تیهوی ایران نیز

بریان بر اجاق!

جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر)