تندیس برنایی دشمن نه

نِه تا توانند

برخود ببالند

از چست وچلاکی

از اوج بی باکی…

تندیس برنایی دشمن نه

گر کاویانه پرچم دادی

پیدا نه در دستان فتاکی

بر تارک بیداد ضحاکی !…

*

جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر )