تفرقه انداز و حکومت کن!

امین الله مفکر امینی! 2019-01-07

 

تفـرقه اندازی در جهان صلح، کارانگلیس است

چونکه انگلیسها به معنی نطفه ای ابلیـــس است

به سیاست تفـــــرقه انـــدازی عمــــل ها کردند

به براندازی جنبش های ملی جعــــــل ها کردند

نهضت های ترقیخواه را به طومار ریا بستنـــد

با این ریا بر صریر مٌلک آزاده گــــــان نشستند

مٌـلک آبایی به بربادی رفت ز این فتنه گــــا ن

فتـنه گانی کز علــــم و خرد بودند بـی نشـــــان

ملا و مجاهد بی دین ، خود حامی دین گفتنـــــد

که با شعار الله و اکبـــــر ســـــر ها بریـــــــدند

به خلق آزاده و با تقوای این مٌلک آبایی مـــــــا

عمل شیطانی را گفتند طبق آیات قرآنـی مـــــــا

ولی بپا خاستند مردم با زیور علم و خـــــــرد

که درحرف وعمل راستکار بودند چونیــکومرد

برانداختند نظامهای بانی بر ظـلم و ستـــــــم را

زدلــــــها غم ربودند وزدیده ها اشک مـــا تم را

کــه این جهان نه دنیای بی عــــلم وخــرد باشد

پیــروان علم و خرد عاری از رنج و درد باشــد

خلــق نخورند فریب تعویذ وطـــــومارومذهـــب

کـه اینها هیچ اند به پیش علــــم و اخـــلاق وادب

قصراندیشه های بــــاطل یکـــی پی دیـگر بپاشند

عــالم هستی ز علم و خــرد جلوه گـــر گـــــردند

جــوانان صــــدیق و آگاه بــــــر قــدرت نشیننــد

دامــان ظلم و ستم براصــــل مساوات بـرچیننــد

جــامعه ای صلح وصفا گستـرده گرددهمــه جای

نــــــاید زظلـــــــم و ستـــــــم و بیعدالتــی نـوا ی

مفـــــــکر بـــر جهان بینــی علمــــی دارد یقیـــن

بــراه و رسم دیـگر نیسـت ســعادت بشر تضـمین

گرچنین است باید آراست خودها به چون جوهــر

کــــه بی پرتو جهان بینی علمی نیست خیر بشـر