تفرقه انداز، بیشترغارت کن

(فرهاد)

های مردم ها!

ای گلوی کوچه ها را گام تان خنجر

ای سکون خواب شهر از دست تان ناآرام

ای تنور خود سری ها را شما هیزم

ای حضور دشمنی ها را شما پیغام

ای بخون همدیگر دستان رنگین

ای نموده دشمنی با خویش

از آغاز تا انجام

(فانی)

ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان از جمله آی، اس، آی، سعودی، ایران، قطر و سایر کشور های توسعه طلب با انجام بازیهای خونین و جنایت بار توانستند بواسطه گماشته گان بدنام و اجیر خویش کشور جنت نشان ما را به سرزمین سوخته، جهنم، کوره های آتش، گرداب های خون برای باشنده گان آن مبدل و میلیونها تن را شهید، معیوب، معلول، بیش از سه میلیون تن معتاد به مواد مخدر به ارزش هزاران ملیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی کشور را غارت به باداران خویش انتقال، شش میلیون را وادار به مهاجرت، پنجصد هزار تن زنان را بیوه سازند به نسبت افزایش جنگ های خونین، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، تجاوز بالای کودکان، زنان، فقر، بیکاری، بیش از هشتاد فیصد به امراض روانی و فزیکی مبتلا، صد ها هزار کودک به نسبت که نان آور خانه میباشند مصروف کارهای طاقت فرسا بوده، ده ها هزار تن به سوء تغذی مبتلا بیش از چهار میلیون تن از مزایای تعلیم و تربیه توسط دشمنان مردم افغانستان محروم ساخته شده اند، میلیون ها تن به تحصیلات عالی و تداوی مجانی دسترسی نداشته به نسبت نصب افراد متهم به فساد، غیر ماهر و مسلکی در نقاط کلیدی اکثریت وزارت خانه ها پلان انکشافی خویش را تطبیق نکرده، عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله تثبیت مالیات غیر عادلانه، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت از خارج سبب ورشکست شدن ده ها هزار دستگاهای کوچک و بزرگ خصوصی از جمله پیشه وران صنعت کاران در کشور گردیده، نبود نهاد غرض توزیع قرضه با ربح عادلانه، عدم توجه غرض احیا و اعمار دستگاهای پروسس و صدور پیشه وری مواد غذائی حل نشدن مشکلات راه های ترانزیتی با کشور های همسایه، عدم توزیع برق، زمین برای اعمار مارکیت های تولیدی، تجارتی، خدماتی، بلند بودن کرایه، مارکیت های دولتی، خصوصی کم بها دادن به نقش کوپراتیف که در انسجام مؤالدین تهیه و تدارک مواد و ماشین آلات قرضه مورد نیاز، بازاریابی نقش حیاتی دارد.

لیلام نمودن هزاران موسسات خورد و بزرگ، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش، نشر و پخش بانک نوت های جعلی در پاکستان، فرار سرمایه، مغزها،   پول شوئی و قاچاق اسعار به خارج از کشور از عوامل اند که سبب کسر بیلانس نود و چهار فیصد تجارت یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد گردیده است.

نهاد ها از طریق وسایل اطلاعات جمعی کشور ما را در ردیف چهار کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان معرفی نموده اند، کشمکش های قدرت طلبی بین سران حکومت فرا قانونی زمینه مسلط شدن دشمنان افغانستان را در صد ها قریه، عدۀ ولسوالی ها مساعد ساخته است سران کشور های منطقه و جهان زیر بهانه های صلح خواهی با حمایت از دشمنان داخلی و خارجی کشور ما را به تنور داغ جنگ مبدل ساخته تا بتوانند از این بیشتر کشور ما را بسوی نابودی و بحرانهای خونین تباه کن سوق نمایند.

در حالیکه نویسنده کتاب طلائی زرد دولت عربستان سعودی را تمویل کننده داعش معرفی کرده سران دولت متذکره 120 تن علمای بیست و هفت کشور های اسلامی را به خاطر دادن فتوای ختم جنگ افغانستان در کشور مذکور دعوت نموده است، عده از اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور بتاریخ 18/4/1397 از طریق کابل نیوز مقصر افزایش دشواریهای ولایات شمال را رهبری دولت، اداره آی، اس، آی و دولت امریکا را دانسته خواهان ختم این بازیها که پیامد دشواری را در پی خواهد داشت، شدند.

بباور آگاهان امور و مردم علاوه  بر مداخلات ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما از جمله مسلط ساختن افراد و گروهای که به مافیای مواد مخدر، اقتصادی، ناقضین حقوق بشر، جنگ افروزان، قاتلین ده ها هزار خانواده های شهید، معلول، معیوب شهر کابل و ولایات، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی، جنایت کاران سازمان یافته، فاسدین بزرگ داخلی و خارجی، زورمندان و گروه های مسلح غیر مسئول متهم میباشند بزرگترین علت  جنایات که کشور ما را به بحرانهای خونین سوق نموده دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی خوانده اند، با تاسف عاملین آن خدمات بزرگ را غرض دامن زدن خصومت های فوق الذکر برای باداران خارجی خویش انجام دهند.

از همین لحاظ است که باداران شان دست بالا پیدا کرده  بدون در نظرگرفتن خواستهای اکثریت مردم ببازیهای جنایت بار خویش غرض غارت ثروتهای مادی و معنوی کشور ما، کشور های آسیای میانه، خاور میانه ادامه جنگ های خونین را پافشاری مینمایند.

افغانهای سربلند و آگاه به خوبی درک کرده اند که عاملین نفاق و دامن زدن خصومت ها، دشمنان سوگند خورده افغانستان بوده و میباشند.

بخاطر آگاهی بیشتر هموطنان گرامی و گرفتن درس عبرت میخواهیم از کارنامه های یک ستاره بزرگ عصر ما نلسون مندیلا خواننده گان گرامی را در جریان قرار دهیم.

نلسون مندیلا با وجود سپری نمودن بهترین دوران عمر عزیز خویش را در زندانهای (اپارتایت) با اعمال شکنجه و انجام کارهای شاقه از موضع، دفاع از حق و عدالت یک گام عقب نرفت با به پیروزی رسیدن داعیه برحق مردم افریقای جنوبی و با به کرسی نشستن در عالیترین مقام دولتی دست به انتقام جویی نزد و شکنجه گران سرافگنده دیروزی را مورد نوازش قرار داد و همه را منحیث شهروندان به آغوش گرفت و او راه روشنی را در پیش گرفت، که ملت متضرر نگردند وی مردم را بزرگترین سرمایه کشور میخواند از همه مهمتر با شکسته نفسی و ساده گی از عالیترین مقام دولتی دست کشید. از همین لحاظ است که بشریت آگاه و مترقی امروزی منحیث یک چهره باعزت دنیای معاصر وی را احترام و کارنامه هایش را بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی، دفع خصومت ها مشعل فروزان رهنمود راه و روش خویش قرار داده و میدهند.

خلاصه اینکه وقت آنرسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، آزادی دوست، مترقی، سران اقوام، قبایل، روحانیون، علما، شخصیت های علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، استادان، خبرنگاران، نویسنده گان، وسایل اطلاعات جمعی، رهبری سازمانهای اجتماعی، سیاسی، زنان، جوانان، حقوق دانان و کافه ملت افغانستان با استفاده از تجارب شخصیت های بزرگ جهان از جمله نلسون مندیلا بر ضد آتش نفاق افگنی که بزرگترین علت افزایش جنایات در کشور بوده و میباشد صدای اعتراضات خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی، مبارزات مسالمت آمیز در داخل و خارج کشور بلند نمایند در غیر از آن با ادامه وضع موجود  از این بیشتر کشور و مردم ما بسوی نابودی سوق خواهند شد.