تفاهمنامۀ همکاری


وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

وزارت عدلیه: چهارشنبه 4 دلو 1396

تفاهمنامۀ همکاری به ارزش بیش از  ملیون و 560 هزار دالر آمریکایی میان موسسه‌ای هییت ناروی برای مهاجرین و وزارت عدلیه امضاء گردید.

این تفاهمنامه از سوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و کیت اوروک، رییس عمومی مؤسسه هییت ناروی برای مهاجرین در افغانستان (N.R.C)، به منظور تطبیق پروژۀ معلومات، مشاوره و مساعدت حقوقی (ICLA)، امضاء گردید. به اساس این تفاهمنامه، مؤسسه هییت ناروی برای مهاجرین، وزارت عدلیه را در بخش‌های زیر کمک و همکاری می‌نماید.

 1- ارایه مساعدت‌های حقوقی پایدار و موافق با معیارهای بین‌المللی و عرضه خدمات آگاهی‌دهی حقوقی باکیفیت برای مهاجرین، عودت‌کنندگان و بیجاشدگان داخلی، همچنان زمینه‌سازی برای دسترسی اکثریت شهروندان افغانستان به عدالت.

2- تهیه و تجهیز سی‌وچهار کتابخانه‌ حقوقی کوچک در سطح مرکز و ولایات به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست‌های مرکزی و ولایتی این وزارت.

3-  استخدام مشاورین حقوقی مطابق به قوانین نافذه کشور.

4- هماهنگی در بخش ارایه مساعدت‌های حقوقی و برنامه‌های آگاهی عامه حقوقی در سطح مرکز و ولایات.

5-  دفاع و ارایه مشوره حقوقی در قضایای مدنی (ملکیت، نفقه، میراث، مهر و حضانت) که از طرف ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی به این موسسه معرفی می‌شوند.

6- تدویر برنامه‌های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت برای مساعدین حقوقی، مبلغین آگاهی عامه حقوقی و سایر کارمندان در مرکز و ولایات. افزون بر این، دفتر N.R.C سالانه دو برنامه آموزشی پیشرفته را برای کارمندان ارشد این وزارت برگزار می‌نماید.

7- همکاری در قسمت چاپ مواد تبلیغاتی که به منظور آگاهی‌دهی شهروندان، از طرف آمریت آگاهی عامه حقوقی ترتیب می‌گردد.

پروژۀ معلومات، مشاوره و مساعدت حقوقی (ICLA)، از طرف کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا ، DANID، NMFA، DUTCH MFA، DFID  و  NORAD، تمویل و توسط مؤسسه هییت ناروی برای مهاجرین، تطبیق می‌گردد که بودجه کلی آن مبلغ 4,560,320.00 دالر آمریکایی می‌باشد.

این مؤسسه در بیش از 20 کشور جهان فعالیت داشته و از سال 2003 بدینسو در افغانستان فعالیت می‌نماید و تا حال پروژه‌های متعددی را در رابطه به بهبود وضعیت مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی، تطیبق نموده است.

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080