تصویر موجز اوضاع

شاهراه ها از مرکز تا شمال وشمالشرق ، از مرکز تاجنوب و غرب ناامن شده است، ولایات کندز ، تخار، پلخمری ، فراه وبرخی ولسوالی های بدخشان میان طالبان ودولت در حال دست بدست شدن است ، حملات خودکش وانفجارها شهر کابل وبرخی ولایات را بخون نشانده است ، عملیات های بی هدف وپلان نشده یا شاید غرض الود ارگانهای امنیتی تا قتل چهار جوان ازیک خانواده جنایت می افریند، بی امنیتی واعمال گروهی از اوباشان ودزدان کوچه های کابل را زیر تهدید دراورده است ، خلیلزاد موافقت نامه میان امارت اسلامی طالبان وامریکارا در جیبش نگهداشته برهبران دولت افغانستان رو نمایی نمیکند تا به گفته خودش اسرار فاش نشود که ضرر ان بیشتر از نفع ان است،در کمپینهای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری با همدیگر مشت ویخن لفظی بوده علیه یکدیگر سند خیانت بر میکشند ، وزیر برحال حج واوقاف کابینه را ملا تره خیل وگروه بد معاشانش درمحضرعام لت وکوب میکنند، چند تنی از پیروان خط فکری ملای لنگ پس از یک قرن محفل تمجید از دزدی وویرانگی وجنایات حبیب الله کلکانی را که اله دست دشمنان ترقی کشور بود برپا کرده حکم میکنند تاریخ را به نفع دزدان وجاهلان بنگارند ودر نصاب درسی مکاتب شامل سازند ، گروه دیگری خواب وخیال امادگی جنگ داخلی را بخاطر حفظ دستاوردهای پولی ونعمت های نزده ساله شان به سر می پرورانند ، جمعی از لاف زنان وتهدید کنندگان حاکمیت گوشه عزلت وخاموشی را در برابر تصامیم سرنوشت ساز ولحظات حساس کشور رجحان داده اند ، حلقه فاقد موثریت سیاسی نزده سال اخیر یعنی روشنفکران و ترقیخواهان نه از لحاظ نشراتی ونه از لحاظ ابراز عکس العمل های دستجمعی درقبال اوضاع وپیامدهای بعدی ناشی ازان مجال کدام حرکت سیاسی ومدنی را ندارند، مردم سر گیچه وضعی است که نه سیاسیون خارج دولت ونه قدرتمندان شریک دولت ازان سر در نمی اورند . دلهره وتشویش ناشی ازین همه نارسائی ها ونا توانی ها جامعه را در غبار نا امیدی وبی اطمینانی نسبت بزندگی درهم پیچیده است .وقتی پدری برای خرید نامزدی دخترش از خانه بیرون میشود ولحظه بعد جسد خون الودش را به جای لوازم نامزدی بخانه بر میگردانند همان خانواده میاند وهمان غم بیکرانه عاید شده از ترویسم طالبانی ، تروریسمی که ورق توافق انرا خلیلزاد روشنفکر امریکا دیده و دارای سند علمی دکتورا ازدوحه تا کابل واز کابل تا واشنگتن باخود حمل میکند ومیگوید حفظ منافع امریکا دران سند را تروریستان تعهد داده اند .
معامله گران جهانی ، سودا گران دین وفحاشان سیاست دست به دست یکدیگر داده اند تا این سرزمین ویران شده وآغشته بخون را بیشتر بکوبند ، مردمش را بیشتر سرکوب نمایند و خود بر فراز خونها وویرانه ها بحیث گورستان ارواح متحرک با همان دستهای پیوند خورده والوده بخون مردم حکم برانند .
این سرزمین قربان شده وقربانی داده یک دستاورد برای جهانیان دارد وان اینکه در نظام سرمایه وسلاح امریکا حقوق بشر، دموکراسی ، سکولاریسم، عاطفه وانسانیت چیزی جز سراب ، فریب ،دروغ ودغا وحیوانیت نیست اما حیف این کشور وافسوس بحال این مردم.

محمدولی