ترامپ رئیس جمهور امریکا جنگ افغانستان را(تاسف بار ومسخره ) خواند

محمد ولی
گذشتگان اغای ترامپ که جنگ افغانستان را آغاز کرده بودند میگفتند این جنگ برمبنای (عدالت بی منتهی وحفظ منافع حیاتی امریکا برعلیه تروریسم آغاز شده است). نظریه پردازان قصر سفید انرا جنگ تمدنها وجنگ حق علیه باطل تبلیغ میکردند. جورج دبلیو بوش میگفت او رهبری این جنگ را به کشور دیگر نمی سپارد.
چه واقع شده است که ترامپ حفظ منافع امریکارا تاسف اور وجنگ با تروریسم را مسخره مینامد؟
شاید:
۱- شکست درین جنگ که منافع حیاتی امریکارا حفظ نتوانسته است تاسف اور باشد.
۲- عدالت بی منتهی جورج دبلیو بوش وجنگ باتروریسم نزد ترامپ مسخره جلوه کرده است.
درین حالت باید:
-امریکائی ها به شکست شان اعتراف نمایند.
– ازجنایات شان درین جنگ معذرت بخواهند ومجرمین جنگی شانرا به محاکمه بکشانند.
– به جهانیان اعلان نمایند که بازی های استخباراتی سی. ای. ای. درین جنگ غیر انسانی وتباه کن نه تنها برای افغانستان بلکه برای امریکا نیز مضربوده است.
– غرامت ویرانی های ناشی ازین جنگ تاسف اور ومسخره را بپردازند زیرا این مسخره گی باملت افغان ناشی ازکدام نمایش کمیدی نه بلکه نمایشی از بکار برد مدهش ترین سلاحها تا استعمال مادر بمب بوده ،قریه ها ویران وفاقد سکنه شده ،هزاران خانواده داغدار گردیده ومهاجرتهای ناشی ازان فاجعه بار وتاسف اور بوده است.
تروریسم که دراصل زاده سیاست استخباراتی امریکا وحمایت سی.آی.ای.است طی ۷۰ سال مورد استفاده امریکا قرار داشته ووسیله مداخله در امور دیگر کشورها میباشد،حالا ترامپ جنگ باانرا مسخره میخواند پس باید عامل این جنگ (جورج دبلیو بوش وادامه دهنده ان اوباما ووزرای دفاع ،خارجه،روسای سی.آی.ای. ومشاوران امنیتی) ان زمان مورد مواخذه قرارگیرند.
بازی با زندگی ملتها و جنایات بی منتهی در حق انان باید جوابده داشته باشد.