ترامپ ، گفتگو با تروریستان طالب را متوقف کرد!

(طنز هفته) 

کمباور کابلی

 

عصر مارا آفت است آقای خل!


میزبان دهشت است، آقای خل۱ 

عصر مارا آفت است ، آقای خل


ناگهان، تنبان جمعی را کشد 

چون قضای حاجت است آقای خل

عاقل از دیوانه، فرمان می برد
چون رئیس دولت است آقای خل

ما درین دارالمجانین ، شلغمیم
چارسوی عزت است، آقای خل


«طالبان »را خیمه گاه مطمئن 

«داعشی» را فرصت است آقای خل


با تروریستان خورد« اسپا گتی»

 بی خیال و راحت است آقای خل


تاجر گندم نمای ، جو فروش

 نیست نعمت، نقمت است آقای خل


نام آزادی به هر محفل رود

 منفعل، گردن پت است آقای خل


چهره اش حتا نمیخواهم به خواب

 بسکه تمساح طلعت است آقای خل

پانویس:
۱- خل: کم فراست، سبک مغز