تدویر کنفرانس بمناست روز جهانی محو خشونت علیه زنان

بنا به فراخوان شورای سراسری زنان افغان درهالند بتاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ از روز جهانی محو خشونت علیه زنان طی مراسمی تجلیل وبزرگداشت بعمل آورد.

این مراسم را که خانم یاسمین همسنگر سکرتر مسوول این شورا،گردانندگی مینمود ابتداخانم سهیلا زحمت ریس شورا

ضمن صحبت خوش آمدید پیرامون اهمیت تجلیل ازاین روز تاریخی سخنرانی نموده تاکید ورزید که شورا

همواره تلاش میورزد تا ازحقوق وآزادی های برحق زنان حمایت وپشتبانی نموده ودراین امر خطیر از هیچگونه سعی وتلاش خستگی نا پذیر دریغ نورزد .

.

بعدأ داکتر شفیقه رزمنده ریس همایش اروپایی زنان افغان طی صحبت ارزندهُ در مورد رفع خشونت علیه زنان وتعهد همایش اروپایی

در زمینه دفاع از حقوق زنان مظلوم ودردکشیده کشور صحبت نموده ،اعلامیه همایش اروپایی زنان افغان را به خوانش گرفت « اعلامیه همایش اروپایی زنان » ضمیمه است.

بعدا محترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانها در هالند پیرامون خشونت خانواده گی علیه زنان با ارایه ارقام ، فاکت هاوتصاویرمفصلا صحبت نموده وخواست

که همگان باید با تلاش گسترده وعملی در امر رفع خشونت علیه زنان واطفال تلاش نمایند تا فامیل ها در فضای آرامش زندگی فارغ از همه دشواری ها را داشته باشند.

همچنان خانم عزیزه عنایت وخانم فاطمه جمال سروده های خویش را بدین مناست دیکلمه نمودندکه مورد توجه واستقبال حاضرین قرار گرفتند.

برعلاوه خانم فتانه مقتدر فعال فرهنگی واجتماعی درموردعوامل خشونت ، خانم گل مکی آرشید فعال اجتماعی درمورد دفاع خودی ببصورت نظری وعملی «شیوه های مختلف دفاع خودی » برای حاضزین اجرا نمود که موردعلاقه حاضرین قرارگرفت.

متعاقبا خانم رویا منگل درمورد نقش خانواده برای محوخشونت،خانم فوزیه زرین فعال اجتماعی درمورد خشونت علیه زنان در اروپاو خانم داکتر ذکیه زمان زاده درموردانواع خشونت، ، به تفصیل با ارایه ارقام ،تصاویرسخنرانی نمودند که ازطرف اشتراک کننده گان محفل مورد استقبال قرار گرفتند.

در ادامه محل مزمل مقتدر جوان با استعداد ترانه میهنی را پیشکش حاضرین نمود که مورد استقبال قرار گرفت.

در قسمت پایانی محفل داکتر نجیب الله مسیر فعال سیاسی واجتماعی طی صحبت همه جانبه درمورد راه بیرون رفت از خشونت علیه زنان مفصلا سخنرانی نموده پیشنهادات مشخص ارایه نموده وتدویر همچو محافل را در امر ارتقای سطح آگاهی هرچه بیشتر زنان ارزنده وموثر خوانده وکار وتلاشهای زنان آگاه را درزمینه موفقیت آمیز ارزیابی نمود.

محفل به امیدرفع هرگونه خشونت علیه زنان وگسترش فضای همدلی وصمیمت ها در کانون فامیل ها وجوامع بشری بعدازصرف غذای که ازطرف شورای زنان آماده شده بود به پایان رسید

 

اعلامیه همایش اروپایی زنان افغانستان

به مناسبت روزجهانی منع خشونت برزنان

25 نوامبرمصادف است باروزمنع خشونت ،درسال 1960 دراین روز سه خواهردادخوه ،بجرممخالفت بااستبداد،درشکنجه گاه دژخیمان جبهه ء مینیکان جان باختند،ازسال 1983 بدیسو این روزراسازمان ملل به روزجهانی رفع خشونتدربرابرزنان مسمی ساخته است.

بیاییددرین روزصدای قربانیان وحشیانه ترین وفجی ترین اشکال خشونت زمان را،صدای محرومان ومظلومان ،صدای زنان افغان رابلندنمایم.

صدای مادردرسوگ نشسته درمرگ فرزند دلبندش که جنگ افروزان وتروریستان قلب اشرانشان گرفتند،صدای بانوان آتش نشین وتن سوختگان را،فریادزن پابرهنه وگرسنه وبی پناه را،که یتیمان بردوش دیگرنان آورشراازاوگرفته اند.

صدای دختربچه ایکه بوی شیرهنوزدردهانش ،عروسی اش کردند.

فریادزنی راکه متاع گونه ببازارعرضه شده،فروختندش ویاباحیوانات تبادله اش کردند.صدای کودکانه ،دختربچهء راکهآرمام مکتب رفتن رابه گورمیبرد.

فریادخونین زن سنگ سارشده وقربانی محاکم صحرایی جلادان دین فروش را، صدای دردمظلومیت زنان گوش وبینی بریده را، صدای زنان ودختران آواره وطن راکه در غربت وعقب درب دیگران خشونت های جدید ودردهای بی پایان نوراتجربه میکند.

هموطنان عزیز :

کشورماطی 4 دهه اخیربسترداغ جنگ وخشونت های ظالمانه وغیرانسانی

ناشی ازآن بوده است،وهموطن ما آماج این خشونتهاقرارگرفته اند.

ملت مادرکل قربانی جنگ دیگران ،انتحاروانفجار،بی مصونیتی ،عدم حکومت قانون ،فقروحشتناک ، بیکاری ،بیسوادی ، سلاح سالاری وبیدادزورمندان وحکام ظالم وحکمروایان غیرمتعهد ،ناکاراء وبی کفایت ،نظام غیرعادلانه ، حضورمافیای موادمخدرومداخله بیگانان گشته اند،که زنان به مثابه بی دفاع آسیب پزیرترین قشر اولین قربانیان این خشونت هابوده اندوبرعلاوه بارسنگین

خشونت جنسیتی ،خانواگی ،اجتماعی وخشونت فرهنگ پدرسالاری حاکم برجامعه رابدوش میکشند.

خواهران وبرادان :

ماراه رفع خشونت دربرابرزنان رادربه کنار ساختن عوامل آن میدانیم:

خواستارقظع جنگ،تامین صلح عادلانه وپایداردرکشورخودهستیم ازدولت افغانستان میخواهیم تامسولیت ارایه تضمین های مطمین حقوقی وآزادی های زنان ،ارتقای سهم آنان درهرعرصه های زندگی رامتعهدانه به عهده گیرد.

مادموکراسی رااکیدا یگاانه بدیل دربرابرافراط گرایی میدانیم وخواستارنهادینه شدن آن هستیم.

پیمانه حضورزنان درپروسه های احتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی رامقیاس سنجش دموکراسی میدانیم وبااین باوریم که بدونشرکت گسترده زناان هیچگونه آزادی ودموکراسی کامل ممکن نیست.

درین روزیکباردیگر به هرزن هموطن روی میآوریم وضرورت مبرم تشکل درصفوف یک جبش گسترده ومستقل زنان را به مثابه شرط اول رسیدن به آرمانهای بزرگ زنانن افغانستان مطرح میسازیم.

حق گرفته میشود،حق داده نمیشود وبدین باوریم که تنها مبارزه شکیبا،باورمند ومتحدانه پیروزی آوراست.

نابودبادخشونت

داکترشفیقه رزمنده

ریس همایش اروپایی زنان