تا نباشد چیزُکی مردم نگویند چیز ها

                                    نوشته ی : فروغی

         هرچند در دولتی که هنوز در زمره ی فاسدترین دول جهان رتبه بندی شده و در کشوری که برای سرکوب حریفان ، بازار اتهام ، تهدید و دروغ همیشه گرم بوده است ، ادعا های جنرال احمدزی و بانو مریم وردک ، مبنی بر ترویج فحشا و فساد اخلاقی از طریق ارگ و در درون ارگ ، امری زیاد تعجب بر انگیز نیست ؛ اما این ادعاهای مستقیم به دستگاه ارگ باید حتمی و بی غرضانه به بررسی گرفته شود .

         باید به جنرال حبیب الله احمدزی و بانو مریم وردک که در مقام های مشاور رییس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی ،  کارکرده اند ، برای بازگویی حقایق مجال و فرصت داده شود . آنان میتوانند حقایق زیادی را بازبگویند که مقامات عدلی و قضایی کشور را در امر مبارزه  با فساد و فحشا یاری برسانند .

         باید به حلقه ی مورد اتهام در ارگ هم حق داده شود تا این ادعا ها را ( اگر حقیقت ندارد ) ،  رد نمایند .

         اما آنچنانکه دیده میشود یک حلقه ی فاسد در درون ارگ و حکومت و عده ای هم دانسته و ندانسته در بیرون حلقه های فاسد و مافیایی ، به غرض انحراف افکارعامه و شاید به هدف روپوش گذاشتن بر فساد اخلاقی ( احتمالی ) در درون ارگ و حکومت ، تلاش می نمایند تا این ادعا ها را به تمام خواهران و مادران با عفت ما ارتباط دهند . که این خود کمک به ادامه و ترویج فساد و فساد اخلاقی در دستگاه فاسد حکومت است .

         نباید ازینگونه ادعا ها و افشاگری ها ، عصبانی و هراسان گشته ، آن را به ضرر و زیان زنان با عفت و نجیب کشور توجیه نمود .

         باور دارم که هیچ زن نجیب و با عزت افغان این افشاگری ها و ادعا ها علیه رژیم فاسد را متوجه خود و مانع رشد و تعالی مقام شامخ زن در افغانستان نمی پندارد .

         نکته ی آخر این که : نه تنها جنرال احمدزی و بانو مریم وردک ؛ بلکه هر هموطن و هر زن نجیب کشورما حق دارند با انتقاد از گسترش فرهنگ فاسد امریکایی که ترویج فساد و فحشا جزء آن است  ،  شک و تردید های شان را در مورد ارتقای سمارق وار برخی زنان بی تجربه و جوان ، در مقام های خیلی بلند دیپلوماتیک و پست های عالی دولتی ، اظهار و ابراز نمایند .