تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم ـ لنینیسم

تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم ـ لنینیسم ـــ اثر رفیق شهید تورج حیدری بیگوند

منتشره مِهر: سایت هواداران حزب تودهٔ ایران