بی واکه ملت

 
وطن لرو خوخپل واکدار نلرو
دخپلوکړو وړو ھیڅ اختیارنلرو
 
مونږد بابا په توره فخر کوو
د خپل وخت ھیڅ یو افتخارنلرو
 
د ژوند ھرڅه په سوال له نوروغواړو
مونږد خپلواک ژوند ھیڅ افزارنلرو
 
د ارګ واکدار راته پردي خوښوي
مونږ پکی ھیڅ مھم کردارنلرو
 
د ھرتصمیم واک مود بل سره دی
پکی ھیڅ حق د کوم اظھارنلرو
 
بیاھم دعواد خپلواکۍ لرو مونږ
مونږد ښو بدو ھیڅ معیار نلرو
 
مونږد ھرڅه په کیف وکان پوھیږو
خوھیڅ جرئت اوس د اقرار نلرو
 
یو سوله ییز قیام ضروردی خلکو
بله د خپل خلاصون ھیڅ لار نلرو
الحاج الھام الدین قیام
والدورف/جرمنی
۱۷/۰۸/۲۰۱۴
 .د ګران ھیواد د خپلواکۍ د کلیزی په تړاو