بیځایه نومونې

چی ننګ په لیلا ونکړي مجنون خوداسی نه وي
چی سرپه وطن ورنکړي پښتون خوداسی نه وي
 
د مینې په جنون کی ھرعاشق له سره تېروي
چی سرته پکی خیرغواړي جنون خوداسی نه وي
 
داځېنې د ښکیلاک اوخلاصون فرق کولای نه شي
پردي موچی مشران ټاکي خلاصون خوداسی نه وي
 
د ژوند په ځای مونږبیرته د جنګونوپه لاربیايي
که دې ته څوک بدلون وايي بدلون خوداسی نه وي
 
ملت چی په قومونواوقومونه په خېل ویشي
دې کارته که څوک یون وايي نویون خوداسی نه وي
 
د ګډ ژوند بنسټونه موټول وران شول لاورانیږي
وراني که څوک سمون بولي سمون خوداسی نه وي
 
بیځایه نومول دي وروروژنه (قیام ) بولي
چی وروڼه یوبل وژني نوپاڅون خوداسی نه وي
الحاج الھام الدین قیام
03/11/15