بیماری اجتماعی وبیماران فرهنگی !

 

در حالی که یک سریال طنز به نام “درحاشیه” توسط حکومت اسلامی ایران متوقف شد ، سگ کشی در شیراز با اسید ادامه دارد . در جامعه ایران ازعمل اسید پاشی به انسان ….به تزریق اسید به سگ رسیدند ! این جامعه بیمار است . جامعه ای که نقاط ضعفش یا نفهمد و یا به آن افتخار هم بکند ، بیمار است . به قول کاربری ، نمایش نقاط ضعف هر قشری با طنز ، یک کار فرهنگی باید محسوب شود . پزشکان که سوگند بقراط را خوانده اند ، و به رفتار درستشان ایمان دارند ، نباید از پخش این سریال طنز مکدر شوند ، بلکه باید خوشحال باشند که زوایایی سیاه این صنف با طنز نشان داده می شود تا برای بهبودیش قدم بردارند .

موضوع سانسور و خود سانسوری در جامعه امروز ایران نهادینه شده است . اخلاق سیاسی اجتماعی سقوط بدی کرده است . این جامعه و سقوط اخلاقی اش پدیده یک شبه نیست . در حکومتی که از روز اول ، طبیعت رفتاری انسان به نام الله و دین تابو و سانسور شد ، تا توحش و خون و جنایت ، جای ارزشهای انسانی را بگیرد ! سگ کشی و سانسور همه جانبه هم با رضایت هم پیش میرود ، و مثل معتاد به مواد مخدر از آن لذت هم میبرند ، حاکمییتی که از روز اول صحنه های اعدام و خون و توحش و جنگ را تبلیغ رسمی کرد و نشان داد و در عوض طبیعی ترین رفتارها را ، مثل خوراک و پوشاک و شادی و موزیک….را سانسور کرد ، محصولش بهتر از این نمیشود !

حالا فرهنگ زشت سانسور و جنایت ، مثل اکسیژن طبیعی شده است . هر چه سرمان را زیر برفها میکنیم فکر میکنیم بهتر است و هیچکسی ما را نمی بیند . اعتیاد را پنهان می کنند ، آمار بیماری ایدز در جامعه را پنهان می کنند ، اختلاس را پنهان می کنند ، فحشاء را پنهان میکنند ، بلاهت سیاستمدار را پنهان میکنند و درعوض تمام صحنه های جنایت را آشکارا تبلیغ میکنند و فکرمان این است که هر چه اتفاقات اطرافمان را پنهان کنیم بهتر است و هیچ کس پی به سقوطمان نمی برد .

جامعه ای که طی 4 دهه حاکمییت اسلام ، یادش داده اند و یاد گرفته ، تمام نقاط ضعفش را پنهان کند ، نهایتا سقوطش را نمیتواند پنهان کند و تمام رفتارهای اجتماعی و سیاسی اش این سقوط را فریاد میزند . به شهادت یک ایرانی مسافر ، زوجهای جوان با هماهنگی و رضایت هم برای هم مشتری میبرند تا به قول خودشان خرج زندگی درآید ! سانسور یک سریال طنز، سریال اسید پاشی به انسان ، تزریق اسید به سگها ، نمایش طنابهای دار ، همه نشانه های قوی سقوط اخلاقی جامعه است . تمامی این رفتارهای ناهنجار موجود اجتماعی ، سلولهای درهم تنیده ارگانی بیماراست !

اسماعیل هوشیار

20.04.2015