بیداری

 دوبیتی ها

ز دل آرمان مردم را گرفتند
امید و نان مردم را گرفتند
ز هر دو ، دولت و دشمن بنالم
که با هم جان مردم را گرفتند
ـــــ

اگر دولت به فکر خاک مان بُود
به اردو و عساکر مهربان بُود
نه کابل بُود جای انتحاری
اگر در رأس اردو کاردان بُود
ــــــ

ز هر سوی جهان آن قاتلان را
ز اعراب و یهودی جانیان را
به خاک بی در و بی صاحب ما
بیاوردند و کشته پاسبان را
ـــــــ

ز خواب سخت بیداری بباید
علاج درد و این خواری بباید
ز این خونابه ها باید که آموخت
سرِ هوشیار و بس کاری بباید

مهرو هشتم آگست ۲۰۱۹