بیانیه پیرامون حمله تروریستی در بارسلون

حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست لنینیست)

باردیگر حمله کور تروریستی در دو شهر بارسلون وکامبرلیس علیه شهروندان وکارگران بی دفاع صورت گرفته است. این حمله همانند عملیات تروریستی در سال 2004* در مادرید خون مردم بیگناه را بر زمین ریخته است .اکنون قبل از هرچیز باید با خانواده ها و بستگان قربانیان این ترور ابراز همبستگی نماییم.

پس ازاین اقدام تروریستی، دولت ونیروهای سیاسی بورژوایی به میدان آمدند و مردم را به مبارزه  قاطعانه علیه تروریسم ودفاع از ارزشهای انسانی ودمکراتیک فراخواندند. مبارزه ای که خارج از مرزطبقاتی و طبقه است.

حملات تروریستی علیه شهروندان  بیگناه دربریتانیا، فرانسه واتحادیه اروپا  مورد سوء استفاده سیاسی دولتها برای تضعیف آزادیهای دمکراتیک ودرجهت تفتیش وامنیتی کردن جامعه بکار میرود. گام بعدی افزایش بودجه نظامی  وتقویت  پیمان نظامی ناتو برای عملیات جدید نظامی خواهد بود. اتحادیه اروپا بازهم تحت بهانه مبارزه علیه تروریسم به تجاوزات جدیدش مشروعیت خواهد بخشید.

درحالی که مشغول نوشتن این بیانیه هستیم دولت نیز از تشدید مبارزه علیه تروریسم سخن می گوید . اما می دانیم که این اقدامات راه حل موثری برای حفظ امنیت وجان  مردم عادی نخواهد بود. همانطور که شاهدش بودیم دولت نتوانست  در مادرید 2004 و یا بارسلون ازاین عملیات تروریستی ممانعت بعمل آورد. این قبیل عملیات وحشیانه تروریستی با ساده ترین شکل وبدون امکانات بزرگ لجستیکی و درشکل  پراکنده و خود جوش وتصادفی  صورت می گیرد.  قبل از هرچیز باید تاکید کرد که این اقدامات تروریستی وبی ثباتی ناشی از جنگهای امپریالیستی است که در سالهای اخیر شاهدش بوده ایم.  تجاوز به کشور لیبی در سال 2011 از سوی ناتو، خوزه خولیو رودریگز  فرمانده ارتش بود وامروز رهبر حزب” پودموس” وچهره شناخته شده حامی پیمان ناتواست.  تجاوز به سوریه وحمایت از جهادیستهای تروریست ، تجاوز به کشور یمن توسط عربستان سعودی، بمباران افغانستان توسط هواپیما های بی سر نشین آمریکایی  و نقش اسپانیای سلطنتی در فروش سلاح به نیرو های تروریستی و ارتجاعی وهمکاری با ناتو بر کسی پنهان نیست و اینها همه منشاء تروریسم وپیدایش تروریستهای متعصب و عملیات کور است. آنها (حاکمان کشور-توفان) می دانند وآگاه به مشارکت خود وعضویت کشور در پیمان نظامی ناتو هستند.  حضور نیروهای خارجی و تاسیسات نظامی در خاک کشور ما، دخالت مستقیم  اسپانیا در افغانستان، لیبی  ودیگر مناطق جهان  با همکاری امپریالیستهای آمریکایی واتحادیه اروپا موجب هدف قراردادن ما توسط افراط گرایان  مذهبی  میشود. نه! امکان پیشگری ازاین عملیات تروریستی وجود نخواهد داشت تا زمانیکه به ریشه نرویم وبه علل و منشاءواقعی این پدیده نپردازیم.

ازاین روی بار دیگر تکرار میکنیم وتاکید بر مبارزه علیه امپریالیسم وجنگ و پیکار برای صلح وهمبستگی بین کارگران ومردم  داریم.

ازاین روی ما مسئولین  ریاکار را که برای مردم دلسوزانی واشک تمساح می ریزند افشاء  ودستشان را رو میکنیم.

ازاین روی ما امروز تکرار میکنیم- که در سال 2004، همچون صد سال پیش : علیه ناعدالتیها، مرگ  وترس، می گوییم :

یا سوسیالیسم یا بربریت!


حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست-لنینیست ) – (PCE (m-1)
 دبیرخانه کمیته مرکزی
مادرید، 17 اوت 2017
*حملات تروریستی درمادرید ( 11 مارس 2004) در سه ایستگاه قطار  موجب کشته شدن 191 نفر ومجروح شدن  2050 تن  گردید. – اکثر جانباختگان اسپانیایی بودند ولی شماری از رومانی ها نیز کشته شدند.. این یکی ازشنیع ترین حملات تروریستی در اروپا در زمان صلح است که توسط متعصبان اسلام گرای صورت گرفت  وبعدا بسیاری از آنها دستگیر شدند. اما در ابتدا، دولت اسپانیا جنبش استقلالل طلبانه باسک را متهم به این ترور کرد.
ترجمه وتکثیر از حزب کارایران(توفان)