بياييد و راحت به بار آوريد

بياييد و راحت به بار آوريد
نه كه نفرت و انزجار آوريد
در  اين سرزمين دود و تفنگ
گل و سبزه و لاله زار آوريد
جدال و نفاق و ضرر تا بكى؟
به ما عزت و افتخار آوريد
درين ملك سرگشته شد سالها
غم و اشك و يا انتحار آوريد
وفاق و خلوص نيت را همى
به هر  مرز و بوم آشكار آوريد
وفا و مروت ، اميد و  سرود
بهر صبح و شام و سحار آوريد
چنين گر شود هموطن را بدان
زمين و زمان و قرار آوريد
زبير واعظى