به چه کسانی باید رأی ندهیم ؟

                          نوشته ی : فروغی   

     اگر میخواهیم به بی ثباتی و جنگ نقطه ی پایان بگذاریم ؛     

    اگر آرزو داریم  فساد گسترده ، بی قانونی ، زورگویی و بیعدالتی مداوم را ازمیان برداریم ؛

    و اگر قصد داریم به تعصبات قومی ، مذهبی ، زبانی و جنسیتی پایان داده ، وحدت و یکپارچه گی ملی را دوباره تامین نماییم ؛

    برای ایجاد یک پارلمان نیرومند ، باید به این اشخاص و کاندیدان رای ندهیم :   

ــ   به رهبران و قوماندانان جهادی و فرزندان شان که حالا به مولتی میلیونران بزرگ افغانستان و منطقه مبدل شده و حاضر نیستند به کسی ازثروتهای قارونی شان حساب پس بدهند .

ــ   به آنانی که تعصبات قومی – مذهبی – زبانی را دامن زده و از آن به نفع خود سود می برند .

 ــ  به آنانی که منافع ملی را زیرپا نموده ، همواره به ساز بیگانه گان می رقصند .

ــ  به جواسیس و گماشته گان امریکا و غرب که به نیت ثروتمند شدن به کابل آمده اند .

اگر میخواهیم پارلمان قدرتمند و موثری داشته باشیم ، باید به این چهارگروه کاندیدان نه بگوییم .

   انتخاب ما مظهر شایسته گی و شرف ماست .

   تنها ملت هایی مستحق آزادی و خوشبختی واقعی استند که شخصیت های ملی و شایسته را به پارلمان های شان میفرستند نه زورمندان ، قوماندانان و ثروت اندوزان خاین را .

   اگر ما بازهم این قدرت تشخیص را نداشته باشیم ، بازهم در باتلاق بدبختی و بی عزتی غرق خواهیم ماند .