به من بګوييد که چرا حقاني ، ګلبدين و طالب ها در حکومت ( بن )، شريک ساخته نه شدند ؟

چرا ديګران را آوردن و مقام و چوکي را به آنها داد ، در حال که دوست قديم ووفادارشان ګلبدين بود اورا در حاشيه نګاه کرد ، به خاطر که بازي اپراتيفي را قسم ساخته بود که همه جنايت کاران جنګي بودن فرق شان فقط نسبت به يک ديګر درين بود که کدام حزب زياد تند رو و زياد قاتل است ، از جمع قاتلين درجه يک يکي را يعني جميعتيان را داخل پروسه حکومت موقت ساخت و تنظيم دوم که همانند جميعت قاتل تر بود به حيث ريزرف با حقاني پيش خود نګاه کرد ، براي بازي دادن مردم عام ګلبدين و حقاني را در لست سياه ثبت کردند و لي از طرف ديګ باديګارد و نفر هاي ارتباتي  وګارد محافظ شان از افراد ( اف بي آي و آي اس آي )، بودند وهمه مصارف شخصي و عمله شان و فاميل هاي شان از طرف ” سي آي اي ” پرداخته مي شد ، توجه کنيد اول مجاهدين راعليه رژيم خلق وپرچم   ګماشتن ، تمويل ، تجهيز وتربيت کردند ، ولي در خفا قوه ريزرف به نام طالب ها مخفي ازبين تنظيم هاي مجاهدين سرباز ګيري کردند   بعدا شما ديدين که مجاهدين به درد پاکستان نه خورد و طالب هاي خودکش وبيګانه پرست بي سيواد را به قدرت رساندند  و باز براي اهداب تاريخي که در دل براي  بدست آوردن ان در ساليان دراز منتظر بودند   ، مجاهدين را توسط طالبها از وطن راندند وجنګ هاي خونين بين شان صورت ګرفت ، اما رهبران مجاهدين به امر ، آي اس آي در مقابله با طالبان   صرف نظر کردند ، صرف احمدشاه مسعو د و جنرال دوستم با طالبها  درګير شدند ،ولي اين دو نفر نيز تاب مقاومت نه آوردبه کولاب و ازبکستان فرار کردند ،  درين وقت مشاورين روسي احمدشاه مسعود ( کنيازوف ، ډګروال ک ګ ب ، و زنکه خاص احمد شاه مسعود داکتر فرانسوي )، با ډبل عبدالله واحمد ولي مسعود سفير در انګلستان با جکسترا وزير خارجه پيشين انګلستان پلان اشغال افغانستان را با انګليس وامريکا چنين تنظيم مي کند ((  اتحاد شمال ، پنجشيري هاي جميعت – جنرال دوستم که از ملک برادر رسول پهلوان به ازبکستان فرار کرده بود – محقق وخليلي از حزب وحدت هزاره ها – با مساعدت سيد منصور آغا زمينه اشغال افغانستان و کوفته وسلاته کردن طالبها ))،  توسط طيارات ” ب۵۲ و طيارات جت اف۱۶ امريکايي رژيم طالباني را سقوط وباز مجاهدين را در “” بن “” با هم کله به کله کردن و طا لب ها را در کانتينر ها کشتند  ودر حدود ۲۵۰۰ طالب پشتون را در دشت ليلي نيمه مرده توسط تراکتور زير خاک ساختن  که نه حقوق بشر ، نه محکمه افغانستان ، نه حامد کرزي ، نه محکمه هاګ ، نه خدا پرسان شان نه کرد ، ، اين بار انګليس ها که غنايم طلايي ، نقريي در زمان فرار شان در جنګ سوم افغان وانګليس در مناطق ميرزکه وتوره بوره دفن کرده بود توسط ۱۸۰۰ نفر کماندوهاي شان  تمام انتيک باب را از مخفي ګاها از زير زمين کشيدند وباز خودرا به هلمند جاي که يورانيم ، ترياک وچرس است جا به جا شدند  ؟؟؟
هدف اصلي وستراتيژيک ناتو عبارت بود واست ؟؟؟
در جريان ۴۰ سال از مجاهدين مثل چوچه مرغ هاي سردار محمد هاشم خان کاکاي ظاهر شاه استفاده کردند ، (( سردار محمد هاشم خان چوچه مرغهاي يک ماکيان را که ده تا بود به رنګ هاي مختلف رنګ کرده بود  و براي سه روز براي شان دانه يا مواد خوراکي نه داده بود که خوب ګشنه شود  بعدا به ظاهر شاه ګفت بيا اولاد يک مادر چطور به خاطر دانه يکديګر خودرا چطور پرت زده وخون پر مي سازند،  زمان که جواري را در ميدان انداختن چوچه مرغ ها به جاي دانه به هم ديګر چسپيدن ويکديګر خودرا خون پر و پر پر ساختند))،   وبل آخره ضعف و بي حرکت افتيدند ، مجاهدين را نيز دربين خود مثل مرغ ها به جنګ انداختن ، ګاهي تحت نامهاي مختلف تنظيمي ، يا جميعتي باحزب وحدت ، يا پشتون با هزاره و پشتون وازبک عليه تاجک ها ويا ګاهي  لنګوټه پوشيدن وګاهي پکول ، ګاهي چپلي وګاهي بوت ويا کلوش رابري ؟؟،
۱- غنايم مدفون شده در خاک کشور ما را به دست بياورند، متنفذين قومي و ريش سفيدان وطن پرست را بکشند وانتقام سه جنګ را افغان ها بګيرند ؟؟
۲- قواي مسلح ملي ما را مضمحل ، سلاح وتخنيک محاربوي زمان دکتور نجيبالله را که ببرک کارمل به خون جګر تهيه و تجهيز کرده بود بمبارد وبه شکل کباړ بالاي پاکستان و اعراب فروخت ، غربيها نر واري مفت به کشورهاي شان در طيارات برد ؟؟
۳- عوض قواي مسلح ملي. ، قواي مسلح تنظيمي ، جهادي ، مصلحتي ، اجير ومزدور تشکيل کرد ؟؟؟
۴- مردمان باهم برادر ومتحد که طي ۲،۵ قرن باهم برادر و متحد بودند  دربين شان تفرقه قومي ، سمتي ، زباني ، ومذهبي انداختن که امروز شما مي بينيد که کلمه افغان را قبول نه دارد ، تذکيره  الکترونيکي نمي ګيرد ، خراسان را از نو اعلان مي کند ؟؟؟
۵- هدف ستراتيژيک شان طالب ها را دوباره به رسميت مي شناسد و جبرا شامل حکومت مي سازند مثل که ګلبدين را آورد  و بعدا حقاني را با داعش يکجا مي سازد وداعش را تقويه مي کند که داخل سرحدات انترس روسيه شوند ، وروسيه وچين را توسط شان بي ثبات بسازند و ناتو به راحتي نقشه هتلر را که در زمان امان الله خان به غازي امان الله خان نوشته بود ( جرمن ها و افغان ها از يک نژاد آريايي هستند به ما برادر هستين )، واجازه بدهيد عليه شوروي از طريق افغانستان جبحه باز کنيم ؟؟
ولي امان الله خان در جواب نوشته بود که ما کشور آزاد ومستقل هستيم نمي خواهيم کشورهاي ديګر در امور ما مداخله نمايند ،؟؟
هموطنان عزيز ،  هدف من اين بود که تا مجاهد وطالب موجود باشد صلح ناممکن است ، زيرا اين ها به خون  هموطنان شان سير نه شدن ، به ثروت و قصر ها سير نه شدند ، چشمان شان ګشنه وقلبهاي شان بيرحم ومغز شان پر از کاه است  زيرا نمي فهمند که چرا ما نوکران پاکستان ، اعراب وناتو باشيم   و تا زمان که مجاهد وطالب زنده باشند اين آش وهمين کاسه مي باشد. ؟؟؟؟؟