به خاطر آرمانهاي ملي ووطني ضرورت عاجل لويه جرګه عنعنوي است

 

بيدون اتحاد وهمبستګي ديموکرات ها ، روشن فکران و مجاهدين وطن پرست پيروزي بالاي اهريمن خونخوار ناممکن است ؟؟؟

اول ديموکرات ها به کي ها اطلاق مي شود ؟؟؟

( تمام انهاي که حقايق را درک وتحليل کرده بتواند ، و براي تحقق بخشيدن ان خودرا وقف نمايند ، حق خود وحقوق ديګران را زير پاي نه نمايند ، هيچ نوع تعصبات لساني ، قومي وسمتي در وجود شان ظهور نه کند و همديګر پذير باشند و به آزادي زنان و جوانان متعهد باشند به نام ديموکرات ياد مي شوند )؟؟

روشن فکر کي است ؟؟

بطور کلی با ارائه شيره وعصاره ( سنتيز )، از تمام تعریفات متعارض در رابطه با روشنفکر می‌توان آن را چنین بیان داشت ::-

روشنفکر از طبقه تحصیل کردگانی در جامعه‌است که با دغدغه‌های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی اقدام به موضع گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می‌کنند.

روشنفکر نسبت به مسائل جامعه خودی و جامعه جهانی و نیز نسبت به آرمانها و با ناهنجاري ها و نا بساماني ها ، بحرانات احساس مسئولیت و تعهد می‌کند.

مجاهدين وطن پرست کي ها هستند ؟؟

مجاهدين وطن پرست به انهاي اطلاق مي شود که در بحراني ترين حالات کشور و جامعه خودرا براي ختم و نابود کردن ( تجاوز ، اشغال ، تعدي ، جنايت ، خيانت ، ديکټات و فرامين اشغالګران و متعرضين )، دست زير الاشه نمي نشيند  و دست به سلاح مي برد و مردم ووطن را از شر انها نجات مي دهند ؟؟؟ که اين کار در طول تاريخ کشور با اتحاد و وحدت ملي اقوام باهم برادر در افغانستان. در زمان و شرايط خاص عملي شده است ، تاريخ کشور ما از قهرماني ها و حماسه هاي غازيان و قهرمانان نامدار وطن پر است و به خط زرين ياداشت. شده ؟؟

حال هموطنان عزيز ، اهريمن کي است ؟؟؟

تمام کشور هاي حامي تروريزم ، تمام کشور هاي همسايه مداخله ګر ، تمام ګروها و يا ګروپهاي آدمکش ، انتحاريون ، بم ګذاران ، داعشيان  ، طالب هاي نوکر ومزدور غرب و پاکستان ، ايران و عربستان سعودي ، افغانهاي مزدور ونوکر دربين حکومت و اجير در مقابل چند ( ډالر ، پونډ و يورو )، که در همين ۲۱ سال هموطنان مارا در خانه هاي شان ، در مکاتب ، در مساجد ، در تکايا ، ويا در بين وسايط نقليه. به خاک وخون مي کشاند عبارت است از اهريمن ؟؟؟

اتحاد ووحدت اين سه نيرو وسه قوت چطور بايد در يک جبحه مقدس ويا يک نهضت مقدس ويا يک محور ملي ترتيب و تنظيم شود ؟؟؟

به نظر بنده بايد ( رهبران ، نخبه ګان ، مبتکيرين ، متخصيصين رشته هاي سياست وديپلوماسي ، تحصيل کردګان ، متنفيذين قومي و محاسن سفيدان بزرګ اقوام به خاطر ختم بحران ۴۰ ساله کشور در يک تالار ، در زير يک سقف (( زير نام لويه جرګه عنعنوي ))ګرد هم جمع شوند و از جمع همه به تعداد ۳۵۰ نفر در کميته هاي ( تدوين ستراتيژي وا حد ملي )،براي يک هفته مصروف شوند و برنامه ريزي نمايند که بادشمنان آشتي ناپذير داخلي و خارجي و هم چنان به ختم حضور کشور هاي تاتو بايد چي کرد ؟؟؟.

نظريات و پيشنهادات به اجلاس عمومي در روز ۶ ( ششم )، هفته ( به شمول ريس جمهور موقت وکابينه حکومت موقت )،معرفي واعلان ګردد و بعد از جر وبحث به اتفاق آرا به تصويب برساند ، ودر روز آخر جلسه سران و رهبران احزاب از طرف منشي دارالنشا به مطبوعات و ژور نالستان. کشور وجهانيان البته ( به حظور سفراي کشور هاي خارجي و نماينده هاي اتحاديه اورپاو ملل متحد )، درحظور شان به هردو ريس دولت وحدت ملي ، فيصله ملي ابلاغ نمايد ، فيصله متذ کره. بايد بيدون چون وچرا تطبيق شود ، و از ريس جمهور وريس اجرايه صميمانه تقضا نمايند که به خاطر قطع خون ريزي بيشتر و قطع سازش ها ومصلحت ها و بي تفاوتي ها خاتمه داده شود وهر دو اګاهانه استعفي نمايند ؟؟؟؟