بنگر چگونه

بنگر چگونه

عطر بهاران

از تنش ازنو  تراوان

باغ هزاران ساله ای که

زخم تبر ها خورده  

از بس

از دست ناکس

در هم شکسته گویی و

از پا فتاده…

 

*

 

جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)