بسوی تاریکی

همه   خاکم    به   حیوان   می  سپارند
به  قاتلها  و  نادان   میسپارند
به    پنجابی    و    اعراب    و    یهودی
به    جباران     دوران     میسپارند
چه    سازم    مردم   آزادهء     ما
به   جمعی   از   غلامان    میسپارند
تن   زخمی    و  آن    نیم    جان    ما  را
غذایی   بهر  گرگان   میسپارند
ترا   ای   سر   زمین    پر    بهایم
نه    انصافی ؛   چه    ارزان    میسپارند
به   سدِ    پیشرفت    و   دانش    و علم
به   ضد    راهِ    قرآن   میسپارند
به   آنانی    که    مادر    نا شناس   اند
به   خاکش  کرده    نیم   جان   میسپارند
به   جان   و  پیکر   بانوی   کشور
هزاران   تیغ   عریان   میسپارند
وطن   آن   مادر   با    عزت   ما
به  دست    طفل   نادان    میسپارند
کشید   از   خاک   سر   آبا ؛  که   میهن
به   ناپاکان  دوران    میسپارند
وطندار   همصدایم    شو   که   ما  را
به    دستان  شبستان     میسپارند
مهرو ۲۸مارچ ۲۰۱۹