برگشت طالبان بر اریکه ی قدرت

                                       نوشته ی : فروغی

     ایالات متحده ی امریکا پس ازگذشت هفده سال جنگ و خونریزی درافغانستان که تاکنون به قیمت جان دوصدهزارافغان تمام شده است ، شتابزده خواهان صلح در افغانستان شده است . طوری که زلمی خلیل زاد مهندس ناکام سیاستهای آنکشور آرزو دارد تا سه ماه آینده طالبان را نیز وارد معرکه ی انتخابات ریاست جمهوری سازد.

     مذاکرات پیهم و رو درروی خلیل زاد با طالبان درقطر، که هیچ تعبیری به جز برسمیت شناختن طالبان به حیث یک قدرت سیاسی – نظامی نیرومند ندارد فقط یک هدف را دنبال می نماید و آن به قدرت رساندن دوباره ی طالبان و یا کم ازکم شریک کردن پر قدرت آنان در بدنه ی حکومت است و بس .

     طالبانی که هفده سال پیش به عنوان یک گروه شورشی نا منظم با زور از قدرت سرنگون شدند ، حالا دوباره با وزنه ی دیگر ی وارد میدان می شوند .

     آنان اکنون با حملات گروهی خونبارِ ( حتا چند هزار نفری ) به پاسگاه های بزرگ نظامی و مراکز شهرهای بزرگ  و با کشتارهای منظم انتحاری حتا در پشت دروازه های ارگ و سپیدار ،  امریکای قدرتمند را بسوی خویش کشانده ، و در چانه زنی های صلح ، با کمترازخروج نظامیان خارجی از افغانستان قناعت نمی نمایند .

     طالبان تا هنوز نه تقسیم قدرت میخواهند و نه مشارکت در قدرت را . طالبان فقط امارت اسلامی میخواهند و جاری شدن دوباره ی شریعت غرای محمدی را . به نظر آنان دولت افغانستان ، فاسد ، غیراسلامی و نامشروع است و درست به همین دلیل آنان تا هنوزحاضر به مذاکره با این دولت نیستند .

     طالبان که در حضور نیرو های نظامی امریکا ، ساحه ی تسلط و نفوذ شان را بر بیش از نیم افغانستان وسعت داده اند ، بخوبی می دانند که گروههای بگیل ، بی اتفاق و پول پرست شامل و یا بیرون ازحاکمیت کابل ، به هیچ صورت توان روبرویی با ایشان را ندارند .  آنان بی توجه به لاف زنی های حکومت فاسد و رهبران پول پرست و غاصب جهادی ،  آرزو دارند با خروج نظامیان خارجی از افغانستان ، قدرت را با زور یا رضا خود تصاحب نمایند .

     دولت امریکا و رییس جمهور تاجر آن که آرزو دارد هرچه زودتر به شکلی از افغانستان پا پس کشیده ، به هزینه های گزاف چند صد میلیارد دالری آنکشور نقطه ی پایان بگذارد ، با ارتقای اهمیت و موقعیت سیاسی – نظامی طالبان میخواهد زمینه های شرکت آنان در قدرت را به نحو موثری مساعد گردانند .

      امریکای سودجو که  هنوز قصد غیابت دایمی از افغانستان و منطقه را ندارد ، اینبار با رنگ و ترفند دیگر ی طالبان را بروی صحنه خواهد آورد .

     به باور ناظران همانگونه که هفده سال پیش امریکا و مشاورارشد اش خلیلزاد بدون راهبرد و برنامه ی حساب شده پس از سقوط شتاب زده ی طالبان ، حکومت فاسد حامدکرزی و جنگهای خونین را به وجود آوردند ، اکنون نیز میخواهند با عجله و بدون راهکار حساب شده ، گروه تروریستی طالبان را دوباره بر اریکه ی قدرت تکیه بدهند .

    هرچند قدرت های منطقوی چالش بزرگی در برابر نقشه های توطئه گرانه و توسعه طلبانه ی امریکا خواهد بود ؛ اما طوری که معلوم است از اثر توطئه های شوم امریکا ، انگلیس و پاکستان ، افغانستان باردیگر در دام تنگ و سیاه بنیادگرایان اسلامی طالبانی خواهد افتاد . مگر آن که تمام اقوام ، نیروهای مردمی ، ملی و مترقی در کنار هم قرار گرفته ،  مانع تطبیق این نقشه های شوم شوند . و نگذارند تا امریکای جهانخوار تجربه ی تلخ و سیاه تاریخی دوران طالبان را دوباره بر ملت مظلوم ما تکرار نماید .