براى حال خرابم كمى غزل لطفا

براى حال خرابم كمى غزل لطفا
ز جام پارسى شيرين ما عسل لطفا
ز كيف واژهء نابش دمى انرژى ده
كه اين مراست فقط راه حل لطفا
سرود نابى ز ديوان “مولوى” بر خوان
ز گلستان “سعدى” شيخ اجل لطفا
دلم گواهى بد مى دهد ، خدا شاهد
ز فال “حافظ شيرازى” لا اقل لطفا
ز شهنامه ى “فردوسى” گير و قصه بيار
ببار تو در سخن را بغل بغل لطفا
خمار بيت “خيام” هستم و تشنهء آن
ز “رودكى” كه كند مست و منفعل لطفا
يگان مصرع و بيت “كليم” و “صايب” را
ز “بيدل” تند فهم و كوه كتل لطفا
ز هر آن شاعر و سخنور و سخندانش
ز هر كرانه و هر كشور و محل لطفا
دلم گرفته ، دگر نيست طاقت و تاب
شتاب كن و زود باش كن عمل لطفا
براى حال خرابم كمى غزل لطفا
ز جام پارسى شيرين ما عسل لطفا
زبير واعظى