بخاطرتجلیل ازصدمین سالروز استرداد استقلال میهن !

امین الله مفکر امین 2019-05-08

مصادف با 18 آگست 2019

چه خوش بودی که استقلال ما پایداربودی

نشــــــا ن آزادی ما همیشه برقراربودی

که جانها باختند نیـاکان ما بـر حفظ آزادی

تــــــــا آزاده گی در امان دارند زبرباد ی

ولی دشمنان رنگا رنگ ما فتنه ها کردند

بر پرچم آزاده گی مـــا رخنه ها کر دنــد

گـهی انگلیس وامـریکا وگهی هم پاکستـان

گهی ایران وعرب وگــــــهی هم این و آن

هریـــــکی نابودی این خطهء شیران دارند

تا خـــــــطه ای آزاده بی نــام ونشان دارند

افسوس که دید ز عقل و خرد ندارند اینان

سرنگونی انگلیس را زیاد بــــرده اند اینان

بدان دشمنانی عـزوشرف و ناموس وطـن!

جـانها بازیم و نگذاریم ناموس خود بدشمن

این خواب و خیال غلامی ما بردارید زسر

آزادی کــامل میهن مـــــــا میگردد پر ثمـر

جـوانان و پیر و برنا و جمله اهل وطــــن

جــانها ببازند و نگذارند سنـگرها به دشمن

بهرقالب وچهره که دشمنان آ رایند خــودها

عاقبــــــت بگسلند زهم از تار و پو د هــــا

حامییان ووابستگان شان گردند خـواروزار

زروی خجلت سرها خم بدارند به نا چــار

مفــــکرمٌلک آبای مازیب تاریخ بودواست

قدمها در حفظ مادروطن شامخ بود واســت