باغ غزل 

بیا و زمزمه کن شعر عاشقانه بخوان 
بیا به خواهش دل در دل شبانه بخوان 
بیا به کوچه باغ غزل با نوای سبز سرود 
بیا و لب بگشا شعر جاودانه بخوان 
بگیر به دست خودت چنگ و تارو یا که رباب
به شور آور مستی کن و ترانه بخوان 
به چوچه مرغ که در لانه مانده بی پروبال 
نوید بال گشودن ز آب و دانه بخوان 
به گوش چرخ اگر بشنود صدای ترا 
شکایت از ستم مردم زمانه بخوان 
(ثنا ) به رغم دل عاشقان ملک کهن 
سرود ناب به الفاظ شاعرانه بخوان 
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
یکشنبه ۳۱/۰۵/۲۰۱۵