باحترام ازمقام والای پدر!

امین الله مفکر امینی 2019-31-05

 

پدرروزت مبارک که این روز است ، روز پدر

گر نبودی تو، دامن مـــــادر نبو د پـــر گٌهـــــر

دامان مادر پٌر گهر کــــــردی از عشق و وفــــا

بــــهرآسایش اش نمـــــــــودی هر نعمت مهیــــا

بسی رنج وزحمت کشیدی بهر فرزندان خویـش

چیدی بسی خار های انباشته اش ازدورو پیــش

تا که گردید غنچه های نو شگفته شــگو فــــا ن

قامت سرو نازت بر بهایش شد همچون کمــان

غنچه ها شگفت و پر ثمر گشت ز احسا نـــــت

به پاس همه رنج و دردت ، بوسم دست وپا یت

مفـــــکر بنازد بـــر مقام والا ی چون پــــــــدر

برفته گان مغفرت وبرمانده گان دعـــای خیــر