اول ماه مه

 

چه زیباست طلوع قیام تو

ای کارگر

چه با شکوه است … طوفان هجوم تو

ای برزگر

پیوندتان بی خلل باد

که تنها…

ریشۀ پوسیدۀ ملا

برای ابد

از زمین کنده می شود

با عزم و ارادۀ

و پیوند پر توان شما

 

ربوده خواب از چشمان دشمنان اتان

عصیان شعله های بی دریغ خشم اتان

و ملا هنوز در تلاش نجات خود

با بی شرمی حیرت آوری

بر منبر می رود و لابه می کند

که این نقلاب برای دین بوده است

نه برای آب و نان

و گزمه هایش بر دروازه های هر  

شهر و ده

شلاق می زنند و می گیرند  

و فریاد می زنند که

این لا مذهبان و بی دینان

امروز آب می خواهند و فردا نان

و پس از آن …کار

حق بیکاری.. باز نشستگی

و چارۀ درد پیلۀ دندان

حیف از نان به این گرسنگان

زندانی اشان کنید

نه … نه

بنا بر اظهارات روح اله

مرجع عالیقدر کامجویی…

از نوزادان و کودکان

در اسلام نداریم زندانی سیاسی ما

همه را یک جا اعدامشان کنید…

یا خلاص

به رگبار به بندیدشان

 

ملایان سراسر فاسد و بی شرم

ملایان جانی و ستم پیشه

اجیر اجنبی از بن و از ریشه

و این رژیم …

از بالا تا به نقطۀ پایین

سراسر …ننگ و نفرت و چرکین

 

بر خیز ای عزیز من

که با گذشتن هرآن

می میرد کودکی

از بی آبی … بی نانی

از تجاوزو ستم

از غبار بپا خاستۀ زمین خشک

از تک سرفه ها… سرطان

و از هزار درد بی درمان

آب تمامی اقیانوس های جهان

نیست…

در کفاف خاموشی این شعله های نفرت پنهان

 

ای کارگران و برزگران

ای حاشیه نشینان

و ارتش گرسنگان …بی کاران

زنان و…

نقش کردم بر ساتن سرخ

تصویر حامیان راستین حقوق شما

تقدیم با عشق

و خواهان پیروزی های شما

 

فرح نوتاش

وین   1.5.2018