اهل غرض!

امین الله مفکر امینی 2019-01-11

 

در خلـوتگهی ادب، نزیبد بـــــود ن اهل غرض

کـه اهل غرض، ابطال حقیقت گفته بداردعرض

این طایفه بدل ودیده ای اهـــل نظر شـــــک آرد

شک و تردید را در لباس حقیقت عرضـه دار د

شک آوردن بردل ودیـــــده ها کارشیاطین اسـت

زیبد گر شیطاطین رانـــــده ای خدا و لعین است

آنکه باعلم آراسته است نیست به بندشیطان رجیم

پیروی شیطان است خلاف امــرالرحمن والرحیم

آنکه آب خورده ز چشمه ای زلال علـــــم و خرد

راه و رسم شیاطین نگزیند همــــچون نیــکو مرد

مفکر خوشی ها بربـــاد گشـــــــته ازسخـن چینی

پوینده گان این راه و رسم را هر گزخـوش نبینی

چه خوش تا برحقیقت تکیه کرد نه بر بـن ابطا ل

کز ابطال کس نگردد پرثمر و فـــرخنده فـــا ل