فرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون – هدف چون بن ۲۰۰۱…

چندی پیش با نظیف شهرانی در نهضتی ظاهراً برای تغییر…

اسلام گرایان افراطی و انحطاط سیاسی و اجتماعی در جهان…

نویسنده: مهرالدین مشید طیف های گوناگون سلفی ها و دشمنی آنان…

قتل عام انسان

رسول پویان جهـان نظاره گر قتل عـام انسان است خـدا به حق…

دو داستان کوتاه از زانا کوردستانی

[فریبا] پیپ‌اش را گوشه‌ی لب گذاشت با طمأنینه... روی تخت نشست.…

ماهیت ساختار ساز در قانون اساسی!

حاکمیت قانون که لوازم ماهوی آن سطح آگاهی مردم از…

تعامل قدرت ها با طالبان؛ خیانت به مردم افغانستان و…

نویسنده: مهرالدین مشید تعامل با طالبان؛ دشنه ی زهر آلود بر…

خسته

نوشته نذير ظفر  12/03/23بلوك ستون بد گمانى نكنيد ، گر  ز…

گفت و شنود با استاد دستگیر نایل

گفت و شنود با محترم استاد دستگیر نایل چهره شناخته…

شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

«
»

انفجارِآبروی غرب درآب های نورداستریم

May be an image of body of water

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین درباره اقدام تروریستی دولتی  برعلیه پایپ لاین های گازجریان شمالی(نورداستریم)1 و2گفت که جهان درتعجب فروخواهدرفت اگر حقیقت موضوع گفته شود. دیده میشودکه رازبزرگی درپشت این حادثه تروریستی دارای ابعادجهانی وتاریخی نهفته است. دراین ماجراهمه چیزعجیب است؛ ازخاموشی ظاهری باخشم فروخورده روسیه درقبال این حادثه بسیارتکان دهنده درعرصه ژئوپولیتیک گرفته تاشیرین زبانی های بلندپروازانه زلنسکی ووزیرخارجه سابق پولیند(لهستان)، همه رسانه های یک سروصدزبان غربی وغیره.

انفجارلوله های گازنورداستریم 1و2ازبدترین نوع عملیات تروریستی درقرن حاضربه شمارمیرودودرتاریخ به مثابه غیرآبرومندانه ترین عملیات تروریستی ثبت خواهدشدزیرانه تنهاروسیه بلکه آرامش خانواده های بسی ازکشورهای اروپائی به ویژه آلمان راهدف قرارداده است. همه متخصصین امورومفسرین سیاسی هم عقیده اندکه انفجارات دراین دوپایپ لاین نمیتواندبه هیچ وجه کارگروه های منفردتروریستی وحتی دولتهائی هم باشدکه ازامکانات تکنولوژیک بسیارپیشرفته امروزی برخوردارنیستند. این لوله هاکه دارای پوشش فولادی باضخامت 4 سانتی متر، بلنداژ15 سانتی متروقطر40 سانتی متری هستندودرقعردریا(از80تا100متری)قرارگرفته اند، به حدی مستحکم اندکه دربرابرسقوط کشتی های بزرگ روی آنهامقاومت دارند. لوله هابه همدیگر بسته نشده بلکه جوشکاری شده اند.

حادثه درنزدیکی شهرکوچک بندری Bandholm کشوردنمارک رخ دادکه یگانه راه اجتناب ناپذیربرون رفتن زیردریائی هاازبحیره بالتیک به دریای شمال واقیانوس اطلس میباشدوازقرارمعلوم یکی ازکنترول شده ترین راه های زیردریائی دنیااست که دراختیارناتوقراردارد. درچنین شرایطی به گفته متخصصین اموردرهفته ای که این انفجارات تروریستی رخ دادکشتی پیشقراول امریکائیUss Kearsargeکه 41 هزارتن وزن و257 مترطول دارددرحال تطبیقات(مانور) دقیقاًدرحوالی همین نقطه بوده وپروازهای متعددهلیکوپترهای ناتودقیقاًبرفرازهمین منطقه ثبت شده است.

متخصصین ورزیده وجدی اموربه ویژه دگروال(سرهنگ) Jacques Baudافسرسابق استخبارات استراتیژیک سویس متعقداندکه علیرغم اینکه قدری زوداست ونمیتوان بدون تحقیقات لازم حکمی دراین موردصادرکردولی اولین وغیرقابل انکارترین کاندید این خرابکاری نمیتوانددولت دیگری جزامریکاباشد، به ویژه اینکه تنهاامریکاوچندکشورمحدوددیگر ازامکانات به ثمررساندن چنین خرابکاری برخورداراندوامریکاهمواره درپی مانع شدن جریان یافتن گازدراین پایپ لاینهابوده است. براساس اسنادآزادشده CIAمربوط دهه هشتادبراساس دستوررونالدریگن رئیس جمهوروقت امریکاخرابکاری(انفجار) درلوله های انتقال گازشوروی به آلمان ازجانب سی آی ای صورت گرفت که برای مدتی انتقال گازبه آلمان دچاراختلال شد. یعنی خرابکاری هائی ازاین دست ثبت جدول اعمال خرابکارانه امریکاهم شده است. تمام علایم به قدری روشن است وامریکا رادرمحراق محکومیت قرارمیدهدکه درفکرآدم خطورمیکندکه امریکانمیتواندتااین حدهم نادان باشدکه بادست خوددراین اوضاع نهایت بغرنج ومتشنج این کاررابکندعلیرغم اینکه درآتش سوزان چنین تمایلی میسوزد؟؛ مگرامریکا نمیداندکه کابل های فایبرهای نوری زیردریاکه امریکارابااروپا وصل میکندو99.88%اتصالات انترنت ازطریق آن صورت میگیرددرتیررس آسان زیردریائی های بی سرنشین روسی قرارداردوبه شیوه ای بسیارآسانترازپایپ لاین های گازی قطع میشودوروسهاقادراندبرای انتقام گیری این کاررابکنندبه خصوص اینکه خودانترنت داخلی خودراسالهاقبل ایجادکرده اند؟ راه های دیگری هم برای این نوع انتقام گیری وجودداردکه بهترازهرکسی امریکائی هابه ان وقوف دارند. درچنین وضعی بررغم اظهارت پرت وتعرضی وافشاگرانه آقای جوبایدن که ازروس فوبی جنون آمیزی درحال ترکیدن است، دراین موردبایدقدری بامغزسردترسنجید. این هم به اندازه کافی روشن است که بدون کمک مستقیم امریکابادرنظرداشت وضع کنونی جهان وتسلط امریکا برآبهای جهان به ویژه همین منطقه موردنظر، چنین خرابکاری ای برای هیچ کس امکان پذیرنبوده است. دراین صورت بلافاصله حملات مرگبارروسیه برزیرساختهای اوکرائین به ویژه درساحه انرژتیک وگفته های اخیرپسکوف درباره اقدام تروریستی علیه نورداستریم درفکرآدم خطورمیکند. آیامیشود فوران خشم روسهارادرروندعملیات ویژه ارتش روسیه دراوکرائین بی ارتباط بااین حادثه تصورکرد؟ باصراحت دیده شده است که تمام جریان این عملیات از24فوریه گذشته تاکنون نشان دهنده این امراست که شدت عملیات بستگی به عملکرداوکرائینی ها(درحقیقت امریکائی ها)درروی صحنه دارد. روسیه درجریان این عملیات باخویشتن داری حیرت انگیزی برخوردنموده وضمن اینکه دراین عملیات ابتکارعمل راازدست نداده است، هیچگاهی بی اعتنابه سرنوشت مردمانی که درمناطق جنگی بسرمی برند،عمل نکرده است. اوکرائینی هادراثرپافشاری امریکائی هادست به چنان اعمالی می زنند که خشونت روسیه درجنگ راموجه تروضروری ترمیسازند. دروضع کنونی اولترازهمه این سوال مطرح میشودکه آیا تنهاانفجارپل- بزرگراه کرچ میتوانست باعث ایجادچنین خشمی دروجودروسهاشودکه به اصطلاح «خاک اوکرائین راباتوبره به هواکنند»ویا مسئله بزرگترازاین است؟ مگرسناریوئی مبتنی برقصدیکی دیگر ازمتحدین وفادارامریکا درمنطقه به ویژه اوکرائین برای خرابکاری وانفجاراین پایپ لاینهاوآمادگی امریکارابرای کمک به آن نمیتوان تصورکرد؟ درچنین صورتی امریکا قادرنخواهدبودبه نحوی اسنادی راجهت اطلاع روسهاازدست داشتن مثلاًاوکرائینی هادراین حادثه به نحوی«لوبدهند» ودراین صورت اقدام آنهابادرنظرداشت جنگی که درجریان است مشروع وبجا نشان داده شود؟ این سوال بزرگی است که احتمالاًهفته هاویاماه های پیشروشاهدجواب به آن خواهیم بود. درهرصورت وبهرحالی خویشتن داری روسیه علیه امریکادراین موردتاکنون یکی ازضمانتهای بسیارمتین وسنجیده شده جهت اجتناب ازیک درگیری غیرقابل کنترول که منجربه نابودی بشریت خواهدشد، بوده است.