بیزارم

                    من از ظلم و ستم از قتل و استبداد بیزارم هم…

‎درگیر شدن، منزوی کردن و یا هم مخالفت نمودن 

‎سیاست آمریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان! ترجمه و تلخیص -…

جنگ چریکی شیوه ای درست است برای تسخیر قدرت سیاسی

عبدالناصر نورزاد من به تازه گی، کتابی را در خصوص جنگ…

شلاق کاری پی درپی زنان : شرم جهان درقرن 21

         نوشته ی : اسماعیل فروغی      نمایش شلاق کاری پشت همِ چهارده…

هراس از فرنگشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و…

روگردانی روسیه از طالبان

      نوشته ی : اسماعیل فروغی        دعوت نکردن آگاهانه ی طالبان درنشست…

آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

«
»

انفجارِآبروی غرب درآب های نورداستریم

May be an image of body of water

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین درباره اقدام تروریستی دولتی  برعلیه پایپ لاین های گازجریان شمالی(نورداستریم)1 و2گفت که جهان درتعجب فروخواهدرفت اگر حقیقت موضوع گفته شود. دیده میشودکه رازبزرگی درپشت این حادثه تروریستی دارای ابعادجهانی وتاریخی نهفته است. دراین ماجراهمه چیزعجیب است؛ ازخاموشی ظاهری باخشم فروخورده روسیه درقبال این حادثه بسیارتکان دهنده درعرصه ژئوپولیتیک گرفته تاشیرین زبانی های بلندپروازانه زلنسکی ووزیرخارجه سابق پولیند(لهستان)، همه رسانه های یک سروصدزبان غربی وغیره.

انفجارلوله های گازنورداستریم 1و2ازبدترین نوع عملیات تروریستی درقرن حاضربه شمارمیرودودرتاریخ به مثابه غیرآبرومندانه ترین عملیات تروریستی ثبت خواهدشدزیرانه تنهاروسیه بلکه آرامش خانواده های بسی ازکشورهای اروپائی به ویژه آلمان راهدف قرارداده است. همه متخصصین امورومفسرین سیاسی هم عقیده اندکه انفجارات دراین دوپایپ لاین نمیتواندبه هیچ وجه کارگروه های منفردتروریستی وحتی دولتهائی هم باشدکه ازامکانات تکنولوژیک بسیارپیشرفته امروزی برخوردارنیستند. این لوله هاکه دارای پوشش فولادی باضخامت 4 سانتی متر، بلنداژ15 سانتی متروقطر40 سانتی متری هستندودرقعردریا(از80تا100متری)قرارگرفته اند، به حدی مستحکم اندکه دربرابرسقوط کشتی های بزرگ روی آنهامقاومت دارند. لوله هابه همدیگر بسته نشده بلکه جوشکاری شده اند.

حادثه درنزدیکی شهرکوچک بندری Bandholm کشوردنمارک رخ دادکه یگانه راه اجتناب ناپذیربرون رفتن زیردریائی هاازبحیره بالتیک به دریای شمال واقیانوس اطلس میباشدوازقرارمعلوم یکی ازکنترول شده ترین راه های زیردریائی دنیااست که دراختیارناتوقراردارد. درچنین شرایطی به گفته متخصصین اموردرهفته ای که این انفجارات تروریستی رخ دادکشتی پیشقراول امریکائیUss Kearsargeکه 41 هزارتن وزن و257 مترطول دارددرحال تطبیقات(مانور) دقیقاًدرحوالی همین نقطه بوده وپروازهای متعددهلیکوپترهای ناتودقیقاًبرفرازهمین منطقه ثبت شده است.

متخصصین ورزیده وجدی اموربه ویژه دگروال(سرهنگ) Jacques Baudافسرسابق استخبارات استراتیژیک سویس متعقداندکه علیرغم اینکه قدری زوداست ونمیتوان بدون تحقیقات لازم حکمی دراین موردصادرکردولی اولین وغیرقابل انکارترین کاندید این خرابکاری نمیتوانددولت دیگری جزامریکاباشد، به ویژه اینکه تنهاامریکاوچندکشورمحدوددیگر ازامکانات به ثمررساندن چنین خرابکاری برخورداراندوامریکاهمواره درپی مانع شدن جریان یافتن گازدراین پایپ لاینهابوده است. براساس اسنادآزادشده CIAمربوط دهه هشتادبراساس دستوررونالدریگن رئیس جمهوروقت امریکاخرابکاری(انفجار) درلوله های انتقال گازشوروی به آلمان ازجانب سی آی ای صورت گرفت که برای مدتی انتقال گازبه آلمان دچاراختلال شد. یعنی خرابکاری هائی ازاین دست ثبت جدول اعمال خرابکارانه امریکاهم شده است. تمام علایم به قدری روشن است وامریکا رادرمحراق محکومیت قرارمیدهدکه درفکرآدم خطورمیکندکه امریکانمیتواندتااین حدهم نادان باشدکه بادست خوددراین اوضاع نهایت بغرنج ومتشنج این کاررابکندعلیرغم اینکه درآتش سوزان چنین تمایلی میسوزد؟؛ مگرامریکا نمیداندکه کابل های فایبرهای نوری زیردریاکه امریکارابااروپا وصل میکندو99.88%اتصالات انترنت ازطریق آن صورت میگیرددرتیررس آسان زیردریائی های بی سرنشین روسی قرارداردوبه شیوه ای بسیارآسانترازپایپ لاین های گازی قطع میشودوروسهاقادراندبرای انتقام گیری این کاررابکنندبه خصوص اینکه خودانترنت داخلی خودراسالهاقبل ایجادکرده اند؟ راه های دیگری هم برای این نوع انتقام گیری وجودداردکه بهترازهرکسی امریکائی هابه ان وقوف دارند. درچنین وضعی بررغم اظهارت پرت وتعرضی وافشاگرانه آقای جوبایدن که ازروس فوبی جنون آمیزی درحال ترکیدن است، دراین موردبایدقدری بامغزسردترسنجید. این هم به اندازه کافی روشن است که بدون کمک مستقیم امریکابادرنظرداشت وضع کنونی جهان وتسلط امریکا برآبهای جهان به ویژه همین منطقه موردنظر، چنین خرابکاری ای برای هیچ کس امکان پذیرنبوده است. دراین صورت بلافاصله حملات مرگبارروسیه برزیرساختهای اوکرائین به ویژه درساحه انرژتیک وگفته های اخیرپسکوف درباره اقدام تروریستی علیه نورداستریم درفکرآدم خطورمیکند. آیامیشود فوران خشم روسهارادرروندعملیات ویژه ارتش روسیه دراوکرائین بی ارتباط بااین حادثه تصورکرد؟ باصراحت دیده شده است که تمام جریان این عملیات از24فوریه گذشته تاکنون نشان دهنده این امراست که شدت عملیات بستگی به عملکرداوکرائینی ها(درحقیقت امریکائی ها)درروی صحنه دارد. روسیه درجریان این عملیات باخویشتن داری حیرت انگیزی برخوردنموده وضمن اینکه دراین عملیات ابتکارعمل راازدست نداده است، هیچگاهی بی اعتنابه سرنوشت مردمانی که درمناطق جنگی بسرمی برند،عمل نکرده است. اوکرائینی هادراثرپافشاری امریکائی هادست به چنان اعمالی می زنند که خشونت روسیه درجنگ راموجه تروضروری ترمیسازند. دروضع کنونی اولترازهمه این سوال مطرح میشودکه آیا تنهاانفجارپل- بزرگراه کرچ میتوانست باعث ایجادچنین خشمی دروجودروسهاشودکه به اصطلاح «خاک اوکرائین راباتوبره به هواکنند»ویا مسئله بزرگترازاین است؟ مگرسناریوئی مبتنی برقصدیکی دیگر ازمتحدین وفادارامریکا درمنطقه به ویژه اوکرائین برای خرابکاری وانفجاراین پایپ لاینهاوآمادگی امریکارابرای کمک به آن نمیتوان تصورکرد؟ درچنین صورتی امریکا قادرنخواهدبودبه نحوی اسنادی راجهت اطلاع روسهاازدست داشتن مثلاًاوکرائینی هادراین حادثه به نحوی«لوبدهند» ودراین صورت اقدام آنهابادرنظرداشت جنگی که درجریان است مشروع وبجا نشان داده شود؟ این سوال بزرگی است که احتمالاًهفته هاویاماه های پیشروشاهدجواب به آن خواهیم بود. درهرصورت وبهرحالی خویشتن داری روسیه علیه امریکادراین موردتاکنون یکی ازضمانتهای بسیارمتین وسنجیده شده جهت اجتناب ازیک درگیری غیرقابل کنترول که منجربه نابودی بشریت خواهدشد، بوده است.