انتخاب نماینده گان واقعی مسئولیت است

(فرهاد)

این شب ز بخت کیست که فردا نمی شود

بال سحر کی بسته که پیدا نمی شود

ای دل صبور باش به تدبیر تکیه کن

از آه، ناله، درد مداوا نمی شود   

باید به هم رسیم که موجی شود بلند

هر قطره علیحده دریا نمی شود

(فانی)

در این روز ها مسلۀ رفتن بطرف انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها توجه مردم و بازیگران را بیشتر جلب نموده، پخش شایعات از ناحیه عدم شفافیت در کمیسیون های انتخاباتی و مداخله ارگ نشینان، مقامات ذیصلاح دولتی، زورمندان، تفنگ سالاران در امور کمیسیونهای متذکره سبب نگرانی بیشتر مردم گردیده است.

مردم و آگاهان میگویند.

انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی گذشته با تقلب گسترده همراه بود سبب شد که کمتر نماینده گان واقعی، صادق، آگاه مردم در خانه ملت، شوراهای ولایتی، ریاست جمهوری راه پیدا نمایند از همین لحاظ کمترین قوانین، بخاطر حمایت از تولیدات داخلی، رشد اقتصادی و تعالی کشور، دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال ملی، گسترش فرهنگ مطابق نیازمندیها و جامعه و خواستهای اکثریت مردم مورد تصویب و نظارت قرار گرفت.

ثمرۀ آن از این قرار است.

نظر به گزارش سیگار موسسه بررسی ویژه امریکا برای افغانستان طی هفده سال گذشته دولت امریکا زیر فشار ارتش کشور مذکور پنج و نیم ملیارد دالر را در جاهای غیر ضروری افغانستان سرمایه گزاری و مصرف نموده که در تغیرات زنده گی اکثریت مردم اثر گذار نبوده، فیصدی زیاد آن به هدر رفته ازین ناحیه امریکا را در آوردن رفاه، صلح و ثبات ناکام بوده.

نظر به گزارش وسایل اطلاعات جمعی طی سالهای اخیر سه میلیون تن سنگ های قیمتی در ننگرهار توسط طالبان، زورمندان محلی به پاکستان برده شده به مارک پاکستان به مارکیت های جهانی صادر از این ناحیه مفاد بیشتر را زورمندان محل  داعش و سایر تروریستان بدست آورده اند.

مردم میگویند ما بیش از بیست سال میشود که فرزندان ما در جنگ های خونین قاچاقبران معادن و مافیای مواد مخدره، قربانی میشوند با تاسف هنوز هم این جنایت ادامه داشته و دارد.

سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید نامهای یک عده از اعضای پارلمان و اعضای شورا های ولایتی را که در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند به شورای امنیت ملی معرفی کرده اند.

وسایل اطلاعات جمعی از پرتاب پنجصد بم توسط نظامیان امریکایی طی ماه گذشته بالای نقاط مختلف کشور زیر نام وارد کردن ضربه تروریستان خبر میدهد.

عده از اعضای پارلمان میگویند بم ها در جاهای پرتاب میشود که تاثیر آن بالای تروریستان کمتر است، میافزایند دست به دست شدن ولسوالی ها که سبب مجهز شدن تروریستان با وسایل پیشرفته نظامی گردیده سوال برانگیز میباشد.

وسایل اطلاعات جمعی از تجاوز گروهی بالای دختر خورد سال در ولایت هرات خبری را نشر نموده صد ها هزار خانواده به نسبت افزایش جنگ های خونین در داخل کشور بیجا شده به زنده گی بدی به سر میبرند، بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر مبتلا و میلیونها تن به نسبت افزایش جنگ ها و مشکلات اقتصادی به کشور های منطقه و جهان مهاجرت نموده، هزاران تن آنها قربانی هوس های قاچاقبران انسانها و طعمه نهنگ اقیانوس ها گردیدند، نهاد ها کشور ما را در ردیف چهارمین کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان معرفی کرده اند.

آقای بشردوست عضو ولسی جرگه علت دشواری خونین موجود را معامله عده از وکلا در هنگام انتخاب وزرا و سایر مقامات دولتی که از پارلمان رای بدست آورده اند میخواند با تاسف جنگ های گروهی، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه رو به افزایش بوده که روزانه ده ها تن فرزندان کشور ما که در سنگرهای دفاع از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی قرار داشته و دارند قربانی میشوند در مقابل زورمندان، تفنگ سالاران و عده از کسانیکه به غصب زمین های دولتی، شخصی، قاچاق مواد مخدر، فساد گسترده، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی کشتار مردم بی گناه غارت ثروتهای مادی و معنوی کشور متهم میباشند.

با استفاده از تهدید و زور مردم ما را وادار ساخته و میسازند که فوتوکاپی تذکره ثبت شده را در اختیار شان قرار دهند تا در آینده برایشان رای دهند.

در حالیکه بیش از نود و هشت فیصد مردم ما به این نتیجه رسیده اند که با وجود مداخله ادارات استخباراتی در امور داخلی کشور ما  و بازیهای ریاکارانه و خصمانه کشور های منطقه و جهان، افزایش کشمکش های قدرت طلبی بین سران حکومت وحدت ملی، مسلط بودن کسانیکه به غصب میلیونها جریب زمین، فساد گسترده، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی، قاچاق آثار باستانی، کشتار مردم بی گناه، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، عاملین کشت و قاچاق هزاران تن مواد مخدر و به گماشته گان اجانب متهم میباشند یکی از عوامل عمده دشواریهای فوق راه نیافتن افراد و گروهای آگاه، صادق، تحصیل کرده، مجرب، خردمند، وطنپرست، ترقی خواه، در پارلمانها، شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری سالهای گذشته بوده و میباشد.

به باور ما وقت آن فرا رسیده که غرض بیرون رفت از دشواریهای فوق انتخاب افراد متذکره در پارلمان و شوراهای ولسوالی، ولایتی، ریاست جمهوری یک مسئولیت وجدانی، افغانی، اسلامی بوده و میباشد برای شهروندان انجام این عمل مسوولیت وجدانی و ایمانی دین بزرگ است که باید انجام دهند در غیر از آن تکرار بازیهای گذشته سبب افزایش بحرانها در کشور خواهد گردید.