! افغانه

 
ھرګاوندی درته بمونه په زولۍ کی راوړي
ښکاري ګلونه خواورونه په زولۍ کی راوړي
 
دوی د وفاق په نوم مدام درته نفاق خوښوي
بولي یی مینه ، نفرتونه په زولۍ کی راوړي
 
تاپخپل کورکی د خپل ورورسره په جنګ اچوي
نوم وربدل کړي خوجنګونه په زولۍ کی راوړي
 
دوی ھمیشه ستا د غرور په ماتولو بوخت دي
تل درته کورته پیغورونه په زولۍ کی راوړي
 
ستاد جنت په څېروطن ېې جھنم جوړکړی
دوی د خوښۍ په نوم غمونه په زولۍ کی راوړي
 
ھرګاونډی دی د بچیانو سترقاتل جوړشوی
درته د ژوند په نوم مرګونه په زولۍ کی راوړي
 
ستاھر(قیام)د ژوند په نوم د مرګ په لاره بیايي
بیا ستا د خپل ولس سرونه په زولۍ کی راوړي
 
الحاج الھام الدین قیام
14/12/2014