افغانستان میدان بازی های سیاسی (نیوکلونیالست ها ) است

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن نهم مارچ ۲۰۱۵

اګر به تاریخ نه چندان دور افغانستان نګاه به اندازیم  از نقشه زیګزاګ
افغانستان معلوم می شود که امپریالیست ها ، متجاوزین و سلطه ګران شرق
وغرب در طول تاریخ توته های  خاک وقسمت از اراضی را به شکل از اشکال از
افغانستان غصب ویا تسخیر وجدا ساخته است مردم افغانستان همیشه شاهان
،امیران وروسای جمهور ضعیف داشتند واز طرف دیګر موجودیت اقوام مختلف در
کشورکه از طرف زعمای کشور درست ودقیق رهبری و اداره نه شدند  باعث
سردرګمی ونفاق وخانه جنګی ها شدند و حتی برادر برادر دیګر را به خاطر
احراز مقام کشت وقدرت سیاسی را تصاحب نموده است ، و موضوع دوم که باعث
این تغیرات وتحولات درانزمان می شد عقبماندګی اقتصادی ،علمی وفرهنګی
مردمان بود و اساس همه مناقشات ومداخلات کشور های امپریالیستی در کشور ما
توسط افغانهای مزدور ،اجنت ونوکر نیوکلونیالست ها تا همین لحظه ادامه
دارد و دلیلی عمده این همه تجاوزات و اشغالګری ها  موجودیت زخایر بزرګ
زیرزمینی بود که در افغانستان در جریان ۵۰۰۰ سال زخیره شده بود ، روسیه
تزاری به خاطر اشغال پنجده نیز به خاطر ثروت های ملی کشور ما ولایت های
(سمرقند – قوقند – خیوا – بخارا و ماری را ) از پیکر افغانستان جدا ساخت
، و به همین منوال انګریز ها در طی سه جنګ خونین با افغان ها توانستند که
سرزمین های افغانستان بزرګ را یکی پي د یګرې اشغال نمایند که درین بخش
نظریات

اقای سادات  را تقدیم شما می نماییم((اخیرا ویلیام برنز معاون سخنګوی
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در یک نشست خبری در  کابل ، موقف دولت
متبوع خودرا پیرامون برسمیت شناختن خط دیورند به عنوان سرحد رسمی میان
افغانستان و پاکستان تائید کرد وزارت خارجۀ افغانستان این اظهارات را ،
اثر گذار برمشی دولت افغانستان ندا نست با درنظرداشت تجاوزات سرحدی از
جانب پاکستان در ولایت کنرها و ولسوالی گوشتۀ ننگرهار، همچنان استماع
اظهارات نمایندگان کشور های ذیدخل در قضایای افغانستان ، این سوال مطرح
میشود که افغانها چه باید بکنند؟ آیا تنها مناقشات لفظی با نمایندگان دول
ذی نفع درمنطقه و تداوم برخورد های سرحدی ، باری را به منزل میرساند ؟
آیا ممکن است که خارجی ها ، بر اساس توقعات ما ، موقف شان را به سادگی در
قبال دیورند تغیر بدهند؟ یا اینکه همچو یک توقع بی مورد بوده وتاریخ ،
این وظیفۀ خطیر را به دوش مردم افغانستان ګذاشته است اگر افغانستان
نیرومندی و ثبات امنیتی میداشت ، موقف آنها نیز طور دیگری می بود)).

افغانستان امروز تحت رهبری اشرف غنی باید هرچه زودتر به نیروهای امنیتی
کشور توجه جدی معطوف ګرداند و قوت های دفاعی کشور را به تمام تخنیک
محاربوی مدرن امروزی ( قووای هوایی – ټوپچي – تانک – راکت ها و انجینری
وذخایر اقلا ۵ ساله مواد خوراکی وممر ) تجهیز نماید که دشمنان محیل
وفریبکار افغانستان مجال چانه زنی های متواتر وپیهم مثل که در زمان کرزۍ
ادامه داد امروز ودر شرایط فعلی به بهانه های دیګر که می خواهند نقاب
وشکل طالب ها را تغیر بدهند وباز فرصت مناسب را برای ادامه خون ریزی
درکشور متوجه قتل وکشتار سربازان –افسران ومردمان عادی مان بسازند جدا
جلوګیری صورت ګیرد و از وجب وجب خاک سرزمین شان دفاع نمایند .

کشور های دوروبر ونزدیک افغانستان همیشه منافع کشورهای خودرا مدنظر ګرفته
به قصه حقوق حقه پشتونها وحل منازعه خط دیورند توجه نه کرده چنانچه
انګریزها که خودشان خالق خط دیورند می باشند کدام نظر ویا علاقه به حل
منازعه بین افغانستان وپاکستان در مورد خط دیورند نه شدند در پهلوی این
که تجار وسرمایه داران بزرګ پاکستانی در انګلستان نقش وتاثیر اقتصادی را
در کشور بریتانیا دارند بلکه در مقامات رهبری و پارلمان بریتانیا نیز نقش
بزرګ را دارا می باشند که بالای انګریزها به طرفداری از طرح های پاکستان
در مورد خط دیورند نظر بدهند ، وهمین علت بود که اشرف غنی در صحبت های
خویش به موضوع اجماع بزرګ که در حال شکل ګرفتن است سخن ګفت که شامل (
کشور های روسیه – چین – تاجکستان – ترکیه – هندوستان – پاکستان وایران
وغیره می باشند ) تا درین اجماع به موضوع امنیت وموضوع خط دیورند صحبت
های صورت بګیرد .

به داخل افغانستان افراد واشخاص – احزاب وسازمان های وجود دارد که یا از
طرف پاکستان خریده شده ویا اجنت ونوکر پاکستان اند ویا اینکه از پاکستان
تا امروز پول به دست می اورند ولی بد بختانه یک تعداد افغان ها در سطوح
مختلف کشور نا خود اګاه ونه فهمیده ، که نه نوکر ونه اجنت پاکستان است
مګر به نفع ( آی اس آی ) وبر ضد حکومت اشرف غنی و عبدالله عبدالله همه
روزه تبلیغات می نمایند مانند تلویزیون های ( افغانی در امریکا یعنی خطاب
– مسکین یار – امیری- صیغانی – سجیه وغیره ) که اینها نا خود اګاه اب را
بر اسیاب ( آی اس آی ) می ریزانند وبه نفع پاکستان تیشه را به ریشه حکومت
وحدت ملی می زنند که یک خیانت ملی است .

پاکستان در افغانستان عمق ستراتیژیک دارد ، اګر فردا قرار باشد که خط
دیورند را برای شان تحفه بدهید ، که این صلاحیت حکومت افغانستان نیست
زیرا دیور زیادتر مربوط است به پشتونهای ۳۰ ملیون انطرف خط دیورند ، ملا
های انطرف ارزو دارند موضوع را اسلامی بسازند وبه ګفته مسلمان نماها
اسلامیست های منفور وبیدین که می ګویند بین مسلمان ها سرحد وجود نه دارد
وویزه بین مسلمان ها اصلا وجود نه دارد که این موضوع را ضیاوالحق و قاضی
حسین احمد به نام کانفدریشن با حکمتیار نیز مطرح ساخته بود واحمد شاه
مسعود نیز ازین موضوع یاد اوری نموده بود .

در طول تاریخ بیدون امیر حبیب الله خان متباقی رژیم های بعدی تا امروز به
شمول رهبران پشتون های انطرف خط دیورند ( محمود خان اڅکزۍ – اسپند یار
ولی خان ) یکی هم خط تحمیلی دیورند را که بیشتر از ۱۲۰ سال از ان می ګذرد
به رسمیت نه شناخته و موقف خویش را ثبت تاریخ نموده است ،زمانکه انګلیس
ها نه توانستن هند برطانوی را اداره نمایند وبه اعتراضات ازادی خواهانه
به رهبری  مهاتما ګاندی جواب بګویند طرح تجزیه هندبرطانوی را به دوکشور
هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷عملی می سازد و به تاریخ ۲۱ جون ۱۹۴۷ در ( بنو
) پشتونها جرګه را دایر نمودند که ما نه هند را می  خواهیم ونه پاکستان
را بلکه ما یک کشور ازاد اسلامی  پشتون ها را می خواهیم ،خان عبدالغفار
خان به هندوستان نزد وایسرای انګلیس به نام ( ادمیرال بونت موټن ) رفت که
حق خودارادیت وازادی پشتونها را بخواهد اما اورا نه پذیریرفت واعتراضات
تا امروز ادامه دارد که تاریخ شاهد سرکوب ګردهم ایی ( چهار سده در  ۱۹۴۸)
می باشیم ودر سال ۱۹۴۹قووای  پاکستانی دهات پشتونها را بمباران ساخت حتی
( مغلګۍ ) را در پکتیا نیز بمباران نمود ، پشتونها در سال ۱۹۴۹   برای
بار اول بیرق پشتونستان را در تیرا بلند نمود در ۲۶ جولای ۱۹۴۹ شورای ملی
افغانستان تحت زعامت شامحمود خان صدراعظم وقت اعلان نمود که یک معاهده را
به شمول دیورند را به رسمیت نمی شناسد و الغای خط دیورند را اعلان نمود .

حال که ۳۶ سال از تداوم مداخلات بیشرمانه پاکستان – ایران – عربها – غرب
در راس ان امریکا می ګذرد و اوضاع در افغانستان روز به روز به وخامت می
ګراید امریکا خودرا شور نمی دهد که امنیت و ارامش را در افغانستان تامین
وتضمین نماید بلکه همیشه در خفا ودر پشت پرده از یکطرف با پاکستان این
دوست تاریخی وستراتیژیک شان کمک وحمایت می نماید واز طرف دیګر دشمنان
علنی وخونخوار مردم افغانستان را از لحاظ مادی ومعنوی حمایت می کنند ،
شما دیدین که زمان که چین پای خودرا در اشتی با طالبها دراز نمود و
پاکستان یک اندازه ملایمت نشان داد امریکا از تلاش های چین به خاطر صلح
حکومت افغانستان با طالبها حمایت نمود ، در حال که امریکا و پاکستان به
رهبری کمیته خاص خود وظیفه داده که نوع ویا شیوه  مذاکرات وطرز برخورد را
با اشرف غنی کاملا تغیر بدهند اګر قرار باشد که چین وروسیه در مورد صلح
واشتی طالبها با حکومت افغانستان صادق باشند باید درین موضوع جدی باشند
وباید بالای پاکستان هر نوع فشار وارد بسازند زیرا ، اګر طالبها به صلح
سر تسلیم نه ګذارند در اینده نه چندان دور مثل که ( باکو حرام ) در
نایجیریا اتلاف شان را به داعش اعلان نمود دیری نه خواهند ګذشت که
طالبهای افغان وپاکستان بیعت خودرا با داعش نیز اعلان می کند و تمویل
کننده های شان امریکا وعربستان سعودی می باشند چنانچه عربستان سعودی در
بندیخانه های خویش تمام بندیهای کشور های مسلمان مانند ۳۳ بندی افغان و
۴۴ بندی کویت را وبه ۱۰۰ ها بندی دیګر کشور ها را معاف نموده وبه خانواده
های شان کمکهای مادی می نمایند و همه را به داعش در عراق می فرستند ،
ازین خاطر در اینده درد سر برای تاجکستان – ترکمنستان – ازبکستان –
قزاقستان – روسیه وچین که هرکدام به ملیونها مسلمان در کشور های خویش
دارند بر ضد این کشور ها قیام خواهند کرد  و ستراتیژي دایمی کشور های (
نیوکلونیالستی ) همین می باشد که در موجودیت شان در افغانستان به تجزیه
روسیه وچین ذریعه داعش افغان وپاکستان نایل ایند ،  اشرف غنی وعبدالله
عبدالله وهه مردم افغانستان برای تقویه قووای مسلح وتجهیز شان به قوای
هوایی و توپچي مدرن و طیارات جت وتانک توجه جدی نمایند زیرا پاکستان وقت
کشي دارد ودولت فقط وظیفه اساسی خویش را در قبال قووای مسلح به درستی
انجام بدهند تاهمه دشمنان مردم افغانستان را قلع وقم نمایند .