اعلامیۀ خبری

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

وزارت عدلیه: چهارشنبه 27 سرطان 1397

گزارش اجراآت ریاست عدلیه ننگرهار:

از غصب 5 هزار و 800 جریب زمین‌های دولتی، جلوگیری گردیده و صدها عرایض حقوقی شهروندان ننگرهار، بررسی شده است.

ریاست عدلیه ننگرهار از آغاز سال مالی 1396 تا کنون فعالیت‌های چشم‌گیر را در عرصه‌های دفاع از منافع عامه و جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در پیشگاه محاکم، حل و فصل قضایای حقوقی، مدنی و خانوادگی، اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون، ارایه مساعدت‌های حقوقی و آگاهی حقوقی هم‌چنان در عرصه ثبت عریضه نویسان و رهنماهای معاملات، انجام داده است.

این ریاست، از آغاز سال مالی 1396 تا کنون، توانسته است تا از غصب، بیش از 5 هزار و 800 جریب زمین‌های دولتی، در پیشگاه محاکم دفاع نموده و به نفع دولت به پایان برسانند.

ضمن این، این ریاست در این مدت 1 هزار 272 عرایض حقوقی(املاکی، دیون و فامیلی) را در مرکز و ولسوالی‌های ننگرهار تحت بررسی و رسیده‌گی قرار داده است.  در مجموع از وجوه تحصیل شده‌ی حل و فصل این عرایض 260 هزار و 789 افغانی عواید ده‌یکه و از فیصله‌های محاکم عواید که بدست آمده، حدود 4 ملیون 61 هزار افغانی، تحویل خزانه دولت گردیده است.

در کنار این، 264 طفل ذکور و اناث، متخلف از قانون در معیادهای متفاوت زمانی، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت ننگرهار، پذیرفته شده و به گونۀ همه جانبه مورد اصلاح و تربیت قرار گرفتند. برای این اطفال، خدمات تعلیمی، تربیتی، حرفوی، مذهبی، حقوقی، صحی و فرهنگی ارایه گردیده است.

ریاست عدلیه ولایت ننگرهار؛ در این مدت ذکر شده در عرصه مساعدت‌های حقوقی از حقوق 448 تن مظنونین و متهمین بی‌بضاعت در پیشگاه محاکم، مطابق قوانین نافذه کشور دفاع نموده است. هم‌چنان، 51 برنامه آگاهی دهی حقوقی  برگزار کرده است. در نتیجه به‌گونۀ تخمینی حدود 44 هزار تن از شهروندان ولایت ننگرهار، آگاهی های حقوقی داده شده است. از سوی دیگر، 25 برنامۀ آگاهی حقوقی از طریق رادیو و تلویزیون به نشر رسانده است.

با این همه؛ در یک و نیم سال گذشته 199 جواز رهنمای معاملات و 142 جواز نامه‌های عریضه نویسی را ثبت و توزیع نموده است. در نتیجه اجراآت این ریاست، در مجموع 7 ملیون 322 هزار و 431 افغانی، از وجوه تحصیل شده حل و فصل عرایض حقوقی و عواید به دست آمده از فیصله‌های محاکم، و عواید ثبت و صدور جوازهای رهنمای معاملات و عریضه نویسان، تحویل خزانه دولت گردیده است.  

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080