اشرف غنی، میخواهد، عدالت عمری، برپا دارد!

(طنز روز )

کمباور کابلی

Voorbeeld van afbeeldingاشرف غنی ،رییس جمهور اسلامی، صبح چارشنبه گفت، والله بالله ، درین مملکت ، عدالت عمری را ، امروز یافردا،برپا کردنی هستم ! به خدا که ماندن والا یش نیستم!
عبد الله عبدالله ، غروب پنجشنبه ، خطاب به اشرف غنی گفت: همی تو ،عدالت عمری برقرار میکنی ؟ برو پشت کارت، کدام عدالت؟ تو کجا، عدالت عمری کجا ! حالی ، شروع کردی به بازی با صحابهء مکرم رسول الله؟میخواهی، صحابه را پیش عامه، خوار و بی مقدار کنی؟
البته این جنگ لفظی مابین دو کاندیدای ریاست جمهوری آینده، حیرت آور نیست، مضحکه ء فوق العاده اینجاست که این جلالتمابان ، تا هنوز، هردو در چوکی های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه،لمیده اند ؛ هردو از دسترخوان بیت المال می چاپند، هردو، وقتی ، یک مهمان عالیرتبهء خارجی می آید،الزاما کنار هم می نشینند و منافقانه به روی یکدیگر، لبخند می زنند!