از غصب بیشتر از ۱۶ هزار و ۱۹۴ جریب زمین‌های دولتی، جلوگیری شده است

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اعلامیۀ مطبوعاتی

کابل- شنبه 9 دلو 1395

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند درسال مالی ۱۳۹۵، به موازی ۱۶۱۹۴جریب و ۷ بسوه زمین، ۲۷۱ باب دوکان، ۶ دربند حویلی، ۱ باب آپارتمان، (۳۸۳۴۶۱۰۳) (سی و هشت ملیون و سه صد و چهل و شش هزار و یکصد و سه )افغانی، (۶۶۶۰۵۲) (شش صد و شصت و شش هزار و پنجاه و دو) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی وغصب قرار گرفته باشد، اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.

***