از زمان جنګ اول انګليس ها تا امروز که قرن ۲۱ است مردم افغانستان ګروګان دين واسلام منحرف واستبدادي هستند ؟؟؟؟

مردم از طرف شاهان واميران بيسيواد و لي زور ګو وقلدر وقاتل تا زمان امير امان الله خان در دام و حلقه ګنديده وفاسد ديني توسط ( غلامان ، مزدوران ، اجيران ، نوکران ، پول خوران ومفت خوران مانند ” حضرت ها – پير ها – خليفه ها – ملا امامان وآخوند هاي اهل تشيع وتسنن ، طالب ها وداعشيان در راس رهبران جهادي ، اربابان ، خانان ، ملک ها ، زور ګويان و فيوډالهاي شکم کلان وريش داران کلفت )، به تبليغات واهي ، غير علمي ، بيسيوادانه ، ديکته وتحميل شده از طرف باداران مساجد وکليسا ها و مندرها ويا بوتخانه ها بالاي مردم بيسيواد افغانستان تحميل ولا تعبدي قبولانده شده وتا امروز همان. تبليغان بي بنياد علمي ، غير علمي ، غير منطقي مثل که براي بچه هاي صنوف اول ويا دوم يا اطفال ۴ ساله قصه ها مي کردن امروز نيز در مساجد از يک سر احاديث ازين وآن پيغمبر ويا اين ويا آن عرب در اذهان جوانان پيچکاري مي نمايند ومعجزه هاي غير علمي وغير عملي وغير منطقي را براي نسل جوان مخصوصا زنان تبليغ واذهان آنها را مغشوش مي سازند ، يک نفر يک روز ازين ويا ان ملا يا حضرت يا پير پرسان نه کرد که چرا جلو سرخکان ويا چيګک را پيغمبران يا خدايان نه ګرفت ، چرا در افغانستان جنګ ۴۰ ساله به آيات واحاديث قران فيصله ويا ختم نمي شود ، چرا در طول زندګي ما خدا به امريکا يا انګريز يا جرمني يا فرانسه يا اسراييل معجزه نشان نه داد و سر شان قهر نه شد به رسم ثبوت خدايي ، واشنګټن ويا نيوبارک را غرق نه کرد ، چرا در ۴۰ سال ملاها وطالب هاي افغانستان مخالف رهبران جهادي ۱۶ ګانه فتواي صادر نه کرد که همه قيام ملي کنيد عليه اين رشوت خوران واين چپاولګران اين غاصبين و فتنه ګران تفرقه افګن بين مليت ها ، ملامت اديان و پيروان درجه يک وتطبيق کننده هاي اديان واسلام است ، جنګ تنها در کشور هاي اسلامي است ، فتنه وفساد تنها در کشور هاي اسلامي بيسيواد وبيعقل است ، چرا عربستان سعدي و دوبي تمام انواع فتنه وفساد اخلاقي را اجازه داده وچرا هر شيخ وهر عرب به مليون ها دالر به زنان مقبول ولو که از افريقا ، آسيا – اورپا هم باشند به وزن براي شب ګذراني وعياسي مي پردازند ، دليلش اين است که موقف ( مردګوها و فحشا راهمين مذهبيون در اختيار دارند ، ببينيد صيغه در ايران و افغانستان و کلپ ها ورستورانت هاي دختران جان فروش در دوبي و ترکيه ، مصر ، و ايران و مراکش )،. چقدر آزاد وفراوان است ولي يک روز در يک کنفرانس اسلامي آجنداي ضد سکس در کشور هاي مسلمان عملي وتطبيق نه شد ، يک روز فتواي ملا امامان مساجد افغانستان در مو رد ختم جنګ و فساد اداري ورشوت داير وفيصله نه شد بلکه قضات در همه فساد ورشوت در کشور ما مقام شامخ دارند ، به شما نسل جوان که ۴۰ ساله شدين ګوش زد مي کنم که همان قسم که در طول همين ۴۰ سال زندګي وحشت ناک زير چکمه هاي خونين مجاهدين ( اين دزدان دريايي و قاتلين و غاصبين )، وطن وناموس را به اشغالګران فروختين تا اخر مرګ همين سلسلهزنجير اسارت در حلقوم تان اويزان باقي مي ماند و زمان ان رسيده که زنجير هاي اسارت و اشغال را قطع نماييد خودرا ازاد و در قدم اول از دين فروشان مانند سياف و ګلبدين و غيره  وبعدا از اشغالګران. ؟؟؟؟