اتمر چهرۀ تابناک تاریخ معاصر

محمد عالم علم

محمد حنیف اتمر جلب توجه کشور های منطقه(روسیه و….)و جهان اسلام به ویژه سعودی برای همکاری در پروسۀ صلح و همکاری با حکومت افغانستان که نتیجۀ سفرهای مثمرش به این کشورهای ذینفوذ و اثرگذارش را میتوان حس کرد؛ که متیوان گفت در عصر حاضر کار بسیار مثمر – مفید و ضرور پنداشته میشود.

وی نام آشنا برای نسل دیروز و امروز؛ شخصیت پر نفوذ و اثرگذار چهرۀ آرام و خونسرد؛ کم حرف مى زند؛ اما شمرده و فشرده، بیشتر عمل می کند؛ ولی کمتر در رسانه ها ظاهر میشود، تحرک قابل محاسبه و ملاحظه در وجودش به چشم حس میشود و یا میخورد، شخصیت متفاوت و پیچیده دارد، گام های آهسته بر می دارد؛ اما پیوسته پیش میرود، نزدیک بین نه؛ بلکه دور اندیش و در میدان سیاسی افغانستان بازیگر قوی سیاسی است که یکی از نمونه های کاری اش جلب توجه اجماع ملی، اجماع منطقوی و اجماعی بین المللی راجع به صلح و پیشرفته اقتصادی کشور شمرده میشود.
به نظر بنده انتخاب آقای اتمر به این پوست مهم و ارزنده است که این خود نشانده زرنگی رییس جمهور محمد اشرف غنی را نشان میدهد و دوم اینکه انتخاب و یا گماشتن آقای محمد کریم خلیلی را به حیث رئیس شورای عالی صلح یک اقدام بسیار مهم و خوبی بود که این نیز نمایندگی از زرنگی رییس جمهور شمرده میشود. این حقیقت آشکار است که آقای خلیلی واقعاً صلح میخواهد و وی از خوبی بیشمار را نیز داراست و همچنان قوم هزاره همه صلح جو و صلح خواه هستند بخاطریکه آنها راه تعلیم و پیشرفت را انتخاب نموده و از جنگ نفرت دارند ازین لحاظ کاری های صلح بسیار خوب و پر ثمر به بیش میروند و درین زمینه امیدها روز به روز بیشتر تر میشود. خوب و به هر صورت آقای اتمر از ظرافت و ظرفیت خاصی برخوردار است، به زبان های ملی کشور به گونۀ روان سخن میگوید و به زبان انگلیسی هم توانمندی نوشتاری و گفتاری خاصی را داراست .
اتمر به ساده گی و آسانی می تواند بسیاری از بحران های کلان را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خوب مدیریت کند و در محافل کلان ملی و بین المللی از وی به عنوان خونسردترین فرد با ویژگی های خاص و منحصر به فرد یاد میشود.
انعطاف قابل ملاحظه یی دارد و در مقابل شدید ترین و سخت ترین اعتراضات در شرایط بحرانی؛ از خود هیچ زمانی و هیچگاهی واکنش تند نشان نداده است.
وی فردی کنشی و آینده نگر است نه واکنشی.
محمد حنیف اتمر باشندۀ اصلى ولایت لغمان است و تحصیلات عالی مسلکی در بخش استخبارات؛ به سطح جهان دارد و در چند دهۀ گذشته در پست های کلان دولتی نقش ایفا کرده است.
او باری برای عطشی که برای خدمت به مردمش داشت با جمعی از همفکرانش؛ آهنگ تشکیل حزبی به نام “حق و عدالت” کرد که روشنفکر ترینان دورش حلقه زدند. و این خود میرساند که علم دوست است و علاقمند مفکوره های وطن دوستانه.

در کابینۀ رییس جمهور سابق(حامد کرزى) به حیث وزیر احیاء و انکشاف دهات، وزیر معارف و وزیر داخله ایفای وظیفه کرده و در حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی به صفت مشاور ارشد شورای امنیت ملی نقش ایفا می کند.
او با همه ویژگی هایش که دارد در کنار تجارب وافر در بخش های مختلف حکومتداری به ویژه بخش استخبارات؛ توانسته نقش عمده ، قدرتمند و بارزی در تمامی معاملات ملی و بین المللی داشته باشد و مهمتر اینکه: نه تنها به عنوان یک بازیگر کلان ملی، بل به عنوان یک بازیگر قوی بین المللی هم در صحنه ظاهر شده است.
بدون شک وجود و حضور اتمر؛ در شرایط فعلی نه تنها در دستگاه حکومت، بل در جغرافیای به نام افغانستان یک نیاز جدی بوده و است.

اگر به گذشتۀ دور بر نگردیم؛ اینجا چند مورد تازه را میتواند در مورد وی بیان کرده و نقش وی را به عنوان مشاور ارشد شورای امنیت؛ تنها در سه سال اول حکومت وحدت ملی مورد بررسی قرار میدهیم:

- تعین و تدوین پالیسی های  امنیتی به سطح ملی و بین المللی.

- ساخت و ساز ستراتیژی امنیتی افغانستان بر اساس اهداف ملی و منافع ملی.

- مدیریت بحران های متعدد سیاسی در سطح ملی.

- مهار کردن  اغتشاش ها و بغاوت های گروه های متعدد سیاسی علیه نظام در  داخل کشور.

- وادار ساختن دنیا به ویژه کشور های تراز اول قدرتمند؛ برای شناسایی پاکستان به عنوان بانی، حامی و تمویل کنندۀ تروریزم منطقه یی و بین المللی.

- به وجود آوردن حلقۀ همکاری های اقتصادی، امنیتی ، سیاسی و فرهنگی میان کشور های منطقه.

- قناعت دادن جهان به ویژه قدرت هژمون دنیا؛ برای تحت فشار قرار دادن پاکستان.

- جلب توجه کشور های منطقه(روسیه و….)و جهان اسلام به ویژه سعودی برای همکاری در پروسۀ صلح و همکاری با حکومت افغانستان که نتیجۀ سفرهای مثمرش به این کشورهای ذینفوذ و اثرگذارش را میتوان حس کرد.

- یکی از ویژگی های دیگرش این است که به سادگی میتواند در دل مردم عام جا پیدا کند و او این ارزش را درک کرده است.

آخرالامر اینکه: میتوانیم وی را امید برای افغانستان آرام و مطرح شناخته و چشم خدمتش را داشته باشیم.