آیا رییس جمهورغنی تعویض خواهد شد !؟

                    عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏   

   نوشته ی : فروغی

       با آنکه شواهد و قراین از بی باوری و خشم روزافزون رهبران ایالات متحده ی امریکا نسبت به شخص رییس جمهورغنی و تیم فاسد ارگ حکایت دارد ؛ اما هنوزهم نمیتوان باورکرد که آنکشور، رییس جمهورغنی را  با شخص دیگری تعویض نماید .

      این که رییس جمهوردونالد ترامپ تا هنوزازدیداربا رییس جمهورغنی ابا ورزیده است ، نشان دهنده ی صریح بیعلاقه گی او نسبت به رییس جمهورافغانستان است ؛ اما اینکه وزیرخارجه پومپئو 160 میلیون دالر کمکِ پرداخت شده ی کشورش را به دلیل فساد گسترده و مدیریت ناسالم رهبری حکومت ـ بخصوص شخص رییس جمهور ، دوباره به خزانه ی امریکا بازمیگرداند ، گواه روشنی از خشم و بی باوری شدیدِ ارباب ترامپ نسبت به رییس جمهورغنی وتیم نفاق انداز و فاسداش میباشد .

     با این عمل ، ( که اصلاً باید قبلاً صورت میگرفت ) امریکا به رهبران حکومت وحدت ملی بصراحت میگوید که : شما همه دزدان سرگردنه بوده و هیچکدام لایق تکریم و احترام نیستید .

      ظاهراً پنداشته می شود که : چونین برخورد قاطعانه و صریح از سوی وزیرخارجه ی امریکا در رابطه به موجودیت فساد آشکار در رهبری حکومت ـ آنهم فقط یکهفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ـ هیچ تعبیری بجز نیت تعویض محمد اشرف غنی ، نمیتواند داشته باشد ؛ اما این تعبیر و پنداراز حقیقت فاصله خواهد داشت . 

      به باورآگاهان ، با وجود این اقدامِ دیرهنگام رسوا کننده ، رهبران ایالات متحده ی امریکا هنوز به این تصمیم نرسیده اند که رییس جمهورغنی و تیم اسرار آمیزش را که توانسته اند تمام جزایر قدرت دردستگاه حکومت و جامعه را خلع قدرت نموده ، آتش جنگ را همچنان گرم نگهدارند ، از اریکه ی قدرت دورنموده ، جانشین گپ شنوتری به جای شان برگزینند .

      محمد اشرف غنی که در پهلوی زلمی خلیلزاد و حامدکرزی از زمره ی سه کادر از قبل تربیه شده و مورد اعتماد مقامات و نهادهای تصمیم گیرنده ی امریکایی میباشد ، ( با همین کرکتر و خصوصیات فردی و با همین اندیشه ها و معلومات ناقص دینی ــ فرهنگی ) هنوز بدیلی برای عوض شدن ندارد .

     همه میدانیم که اپوزیسیون پول پرست ، بی خاصیت و سبکسر رییس جمهور که تقریباً همه فاقد آرمان های بزرگ ملی و وطنی بوده ، بیشتردراندیشه ی اندوختن ثروت و سرمایه استند ، هرگز نمیتواند جاگزین مناسبی برای رییس جمهور و تیم تمامیت خواهش باشد . 

      درست متکی به همین دلایل است که تیم  ” دولت ساز ” دوباره براریکه ی قدرت تکیه خواهد زد و پیآمد آن افزایش تعداد تلفات سربازان و مردم بیگناه ما در پنجسال آینده از 45000 (به گفته ی خود رییس جمهورغنی ) به 90000 ، گسترش بیشتر فساد و بیعدالتی ، افزایش تعداد معتادان از دومیلیون به چهارمیلیون نفر و ازدیاد بیکاری ، فقر و فرار جوانان ؛ خواهد بود .