آيا کسي صاحب وجدان صاف  وپاک افغاني در افغانستان داريم ؟؟؟؟

هيڅوک نه اوري او نه ويني ، څه حال دي په وطن کي ، غزني ړنګ ، چور او اوريي واخيست ، کرزي مصروف دي په توطيو او سازشو او معامله ګريو ، لوي اتلاف هم ورک شو او ټول ورک شول ، دشت برچي به کربلا تبديل شد و اشغالګران به تماشا نشستند ، مرګ به اشغالګران که کنيز ها را روساي حکومت ساختند، وشما ګوسفندان تماشا کنيد ، محقق خر سوار خليلي ګوسوار چرا به قصه هزاره ها نه شدين ، چرا حرف به زبان نه مي آوريد به سال باز ( ع وغ )، با همان دزدان ورشوت خوران وچپاولګران سرتان حاکم مي شوند وشما که نه نسب دارين ، نه غيرت دارين ، نه وجدان دارين ، ومسلمان خو اصلا در کشور نيست خاصتا رهبران وقوماندانان مجاهدين وطالب ها از يک سر وطن فروشان ، ملحدين وجنايت کاران بيش نيستند ،واز يک سر مزدوران ونوکران امريکا و پاکستان هستند ، يک دقيقه تعلل در جنګ به دشمن امکان تجاوز وتعرض را مي دهد و همه جبحات را به سقوط مواجه مي سازد ، سرباز وافسر بيچاره که به خاطر نفقه زن واولاد  خويش به حيث اجير ومزدور خدمت مي کند مثل چوب در تندور داغ طالب وداعش مي سوزند و ريس جمهور و ريس اجرايه با معاونين شان کباب و قابلي مي خورند ، زهر هلايل شود به همه تان ، يک هفته غزني قوله کشيد ، چيغ زد ، زاري کرد ، عذر کرد که طالب ها داخل شهر شده ، والي به زنکه بازي به دوبي رفت ، تنهاقوماندان امنيه  ماند ديګران فرار کردن و شهر را بر طالب ها رها کرد ، اشرف شاه ، شاه شجاع ، نرس عبدالله هردوي تان مرا از نزديک مي شناسين ، ببينيد طرف من شرم دارين ، حيا دارين ، وجدان دارين ، غيرت دارين ، ناموس دارين ( هيچ چيز نه دارين )، خودرا ريس جمهور منتخب مي ګويي ، خودرا سر قوماندان اعلي ميي ګويي ونرس عبدالله تو چي ګوزوک هستي ، چرا غزني را نجات نه دادين  ، چي کردين بالاي غزني ، ګم کنيد خودرا ، بروين پشت کار تان به هند وامريکا ، رها کنيد مردم وطن مان را به قهر وغضب خدا ګرفتار شوين ،؟؟؟؟؟