آهسته آهسته

وطن را خا نه و کاشانه ی دشمن کنند آهسته آهسته
کفن ما را به تن این دسته اهریمن کنند آهسته آهسته
به دشمن داده اند هلمند و کندز تا بدخشان را
نگارین بلخ خواهند تا یکی گلخن کنند آهسته اهسته
به درمانگاه « اردو » دشمنم را رهنما گشتند
به هر جا کشته ها انباشته ، خرمن کنند آهسته آهسته
نه دانشگاه عالی ماند و نی مکتبِ امروز
همه را بر تن اعراب پیراهن کنند آهسته آهسته
هزاران مدرسه احیا شود تا پرورند طالب
ز هر جا قاتل آورده یکی یک تن کنند ، آهسته آهسته
نماند مذهب با با و اجداد و نیاکانت
وهابی گر نباشی محو زین مأمن کنند آهسته آهسته
اگر باشد همین دولت که جای خاین و دزد ست
ترا پا مال و بی میهن کنند ، آهسته آهسته
مهرو ۲۹ مارچ ۲۰۱۷