آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان ساخت

 

(دردمند)

بر بلهوسان باده پرستی مرگ است

کین بیخردان را لب و ساغر، لب بام است

(بیدل)

بباور آگاهان بر علاوه مسلط بودن فرهنگ فیودالی، در کشور، مبتلا بودن اکثریت جامعه به فقر، مشکلات روانی، بیکاری، حاکمیت زورمندان، غاصبان زمین، سود جویان، مافیای اقتصادی، مواد مخدر در جامعه، مداخله صریح ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان در امور داخلی کشور یکی از عوامل عمده که سبب دشواریهای موجود در کشور گردیده  فقر تیوریکی بوده و میباشد که عده افراد مریض و کودن به نسبت نداشتن آگاهی لازم از شرایط عینی، ذهنی جامعه و بین المللی از تحلیل و شناخت وضع گذشته و حال ناتوان و عاجز بوده با عقده کشایی ها و اتهام بستن ها برعلیه افراد، اشخاص و شخصیت های که عمر عزیز خویش در راه خدمت به مردم و مبارزه آگاهانه غرض نجات وطن با سربلندی سپری نموده اند، خود را تسکین داده و آب را به آسیاب دشمنان وطن و مردم میریزند زیرا که افراد متذکره تحمل پیروزیها و دستاورد ها و افتخارات مبارزین را نداشته همیشه آنرا وارونه جلوه میدهند.

با تاسف که ازین نوع افراد و گروها به نسبت فقر تیوریک و عقده های روانی کم نیست میتوان از یک تن آنها که خود را توریالی (خاوری) در فیسبوک ها معرفی کرده یاد آور شد، وی بر علیه یکتعداد اشتراک کننده گان اولین کنگره حزب ملی، ترقی و مردم افغانستان که  بتاریخ 19/5/1397 به اشتراک قریب یک هزار تن کادر های ورزیده، آبدیده، آگاه از جمله زنان، مردان، جوانان که از آزمون زمان موفقانه سربلند کرده در قلب میلیونها خانواده راه پیدا کرده اند با اتهام بستن ها، جف زدن ها، خواسته، نزد ده ها میلیون مردم به نامهای مختلف متهم نموده، به این آقای کودن و مریض یاد آور میشویم قهرمانان از جمله مبارزین، مشروطه خواهان اول تا الحال با سربازی و قهرمانی افتخاراتی از خود بجا گذاشته و اعضای حزب ملی، ترقی، مردم افغانستان و سایر اقشار وطنپرست که ادامه دهنده آنها میباشند نمیتواند توریالی (خاوری) و باداران داخلی و خارجی آنها با سیاه کردن هزاران گده کاغذ و یاوه سرایی از قلب میلیونها مردم با سپاس و حق شناس بیرون ساخت زیرا که بزرگان گفته اند، آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان ساخت.