آزاده گان!

امین الله مفکر امینی 2019-04-07

آنـچه بودیم، هستیم و همان خواهیم بــود

یعنی با حق بودیم و همان خواهیم بو د

در آیین ما نیست ز اندیشه هــــای بــاطل

کـه برابطال کس نیست دانشور و فاضـل

مـکتب ما انسانیت بودواســــت و میبـاشد

گــر رهــی دیگر روییم از هـــم میپاشــد

بــاک نیست گر گـــویند بد ما ظاهروخفا

نــکوهش نگیرد دٌر فشـــــانی از مـــــا

مـــا پـــیرورســــم و رهـی ازاده گـــانیم

بـه سرانگشت کس نچرخیم قا یم برآنیــم

خـوش آنکه آزاده زیست و آزاده رفت

جــــز کلام زجوهر آزاده گـــــی نگفـت

مفــــکر گــــو درود بــروح آزاده گــان

که نشان غلامی نبود بدست و پای شا ن

آنانکه چون غلامان دست و پای بوسنــد

ره و رســم آزاده گــان هـــرگزنپو ینـــد