جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان مطابق نقشه ی…

تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

نوای اهالی زمین لرزهء پکتیکا!

امین الله مفکر امینی 2022-24-06! زخـــم دیگری زد بر پیکرما، زمین…

گزیده‌هایی از مقالهٔ لنین دربارهٔ «امپریالیسم و نفاق در سوسیالیسم»

برگرفته از : مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی، جلد ۲۳،…

زمانه ما

نوشته نذير ظفر زنده گى بر خلق زندان گشته است عمر ها …

مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق".

آرام بختیاری ملت شامل خلق هاست، یا برعکس؟  آیا خلق و ملت…

ترجمه داستان «کفش‌های خوشبختی»

نویسنده «هانس کریستیان آندرسن»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» 1- سرآغاز: جشن بسیار بزرگی…

استبداد قومی طالب

رسول پویان بــرو طـالـب مــده آزار ما را مکن ازقوم و دین…

روز وصل

 نوشته نذير ظفر  ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران  از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست  دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

به‌مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  از آغاز برقراری حکومت اسلامی ایران، سانسور و اختناق،…

مقاومت یا قیام آزاد یبخش ملی ؟

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ،…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جغرافیای نظامی مقاومت؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان

نویسنده: مهرالدین مشیدجبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

قسمت اول طالبان با عنوان امارت اسلامی ، نظامی قومگرا در…

پدر 

به باغ زندگی ات بهترین ثمر پدر است که او به…

مجددی ها تاج بخش نیابتی استعماردرافغانستان

هر زمانیکه آمپریالیزم حضورغاصبانه ی خود را در کشور ها…

جهان پرآشوب

رسول پویان جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است چوجنگلی…

راسیسم و نژادگرایی محکوم است 

آرام بختیاری تئوری راسیسم فاقد اعتبار علمی است. فرد راسیست به نژادهای…

اسلام و قوم ابزار های ابریشمین در دست تروریزم طالبانی

نويسنده: مهرالدین مشید  طالبان یعنی یک گروه تروریستی و اسلام دشمن جنایت…

«
»

یادی از کیانوش صفائی

شباهنگ راد

متأسفانه کیانوش صفائی (کاک خسرو) در تاریخ 14 نوامبر 2022 در گذشت. خاطرات، همسانی و ناهمسانیهای فکری و نیز نگاه نسبت به مسائل سیاسی – اجتماعیِ جامعه و غیره با یاران و دوستان پیشین، کموزیاد است. در این مقطع فضا و یا میدانی برای شرحِ افترافات و توافقات بر سرِ موضوعاتِ گوناگون نیست. اصلِ مطلب تجلیل از عناصر و افرادیست که در دُورههای متفاوت، پرچمِ آرمانِ کمونیستی را بهدست گرفتند تا دنیای راحتی برای صدمهدیدگان جامعه و قربانیان نظامهای امپریالیستی فراهم کنند. کیانوش صفائی [کاک خسرو] یکی از ایندست انسانهایی بُود که در مقاطعی از زمان، عملاً پشت به جامعۀ نابرابر و ناعادل کرد و به صف کمونیستها پیوست.

طبعاً تاریخِ زندگیِ کیانوش، شباهت به زندگی سیاسیِ هزاران انسانِ دیگر دارد؛ ترک از خانواده و پس زدن زندگیِ شخصی و انتخابِ فعالیتِ سیاسیِ تماموقت و بعد از آن سکونت در خارج از کشور و بالاخره مرگ در اثر بیماریِ طولانی، نمادِ موقعیت و توضیحِ حقیقیِ زندگی و جایگاهِ انسانهایی همچون کیانوش صفائی در دنیای پُر از آشفتگی و در هم ریخته است.

مختصراً لازم به اشاره استکه کاک خسرو در هنگامۀ جنبشهای اعتراضیِ سالهای 56 و 57 به هواداری از سازمان چریکهای فدائی خلق به جنبش کمونیستی ایران پیوست و بعد از قیام و بهدلیل انحراف و غصب سازمان پُر افتخار چریکهای فدائی خلق توسط عناصر فاسد و بیمایهای همچون فرخ نگهدار، بههمراه دیگر یاراناش در صدد بنای تازه چیده شدۀ [چریکهای فدائی خلق ایران] بر آمد. کار در حوزههای متفاوت تشکیلاتی و فعالیت مخفی و بعد از آن ورود به کُردستان و مصادرۀ خودروی سرکوبگران نظام و بدنبال تبلیغ و ترویج افکارِ چریکهای فدائی خلق، از زمره فعالیتهای سیاسی – سازمانی کیانوش صفائی [کاک خسرو] را تشکیل میداد. بیتردید هدف آن نیست تا تاریخ سیاسیِ نزدیک به یکدههونیم و روزانۀ کاک خسرو ورق زده شود و یا اینکه عیب و نواقصی که مختصِ هر عنصر متعلق به انقلاب است، مورد بازنگری و یا کنکاش قرار گیرد، بلکه دلیل آن است تا نام و نشان عناصر وابسته به جریانات کمونیستی و مردم [و آنهم بههر میزان و مقداری] بیان و ثبت شود. در هر صورت هدف اشاره و ارزشگذاری از عناصر متعلق به مردم و آنهم در دُورههای معینی از تاریخ است که بیشک کیانوش از زمرۀ آنهاست؛ عنصری که در زمان معینی، بخشی از بارِ جریانِ کمونیستی را بدوش کشید و یقیناً کمتر کسی منکرِ مسئولیتپذیری وی در انجام وظایفِ سازمانی و بخصوص فردی است. اعتقاد به تئوری مبارزۀ مسلحانه و وابستگی و پیوستگی غیر قابل توصیف به حوزۀ کارِ سازمانی، بنوبۀ خود باعث گردیده است تا از میانِ گردغبارها و دستاتدازهای تشکیلاتی، به بالاترین ردۀ سازمانی، یعنی به مرکزیت سازمان دست یابد. خلاصه چند سالی کاک خسرو بههمراه دیگر عناصر، در صدد حفظِ بنای ترکیده و نحیفِ جریان چریکهای فدائی خلقِ بعد آتشبس جنگ بین ایران و عراق و نیز خارج از کشور بر آمد تا اینکه بالاخره با روبرو شدن شروطِ بناصحیح “سازمانِ” وقت، اجباراً و ناخواسته از مدارِ فعالیتهای جمعی [و در حقیقت مشغولیات سیاسی] فاصله گرفت. البته انکاری نیست که کاک خسرو از جمله تکنمونههای تصمیمات نسجیده “سازمان”ها و “حزب”های سیاسی نمیباشد، بلکه برگۀ زندگیِ سیاسیِ صدها تن دیگر را میشود ورق زد تا به عمقِ ضایعاتِ جنبشهای انقلابی که یقیناً ربط باواسطهای به سیاستهای حکومتمداران بهطور عام و نیز به نگاهها و سیاستهای بیجا “رهبران” دارد، پی بُرد.

اجمالاً و همانگونه که آمده است روایتِ زندگیِ سیاسیِ کیانوش، روایتِ زندگیِ هزاران انسان کمونیست و رانده شدهای استکه علیرغم ناملایمات و تنهائی سیاسی، دهها مورد را بهچالش کشیدند تا از مسیر انتخابی پیشین [یعنی در وفاداری به مردم و انقلاب] باز نمانند. رد و مقابله با “توضیحات و توجیهات”ی مبنی بر دیدار با پدر و مادر پیر، “خاک و وطن” و نظایر اینها، و به تبع پخش مرتب و روزانۀ اخبار و اعتراضات کارگران و زحمتکشان بهمنظور اشاعۀ هر چه بیشتر مطالبات پایهای در رسانههای جمعیای همچون فیس بوک، نمایانگر میزانِ تنفر و انزجارِ کیانوش نسبت به بانیان وضعیت فعلی یعنی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی از یکسو و باوری به مطالبات پایهای دردمندان از سویدیگر است. خلاصه اگرچه میشد [و در حقیقت میشود] محدودۀ ایندست ضایعاتِ دردناک، یعنی درخود ماندنِ سیاسی افراد را محدودتر کرد؛ اگرچه میشد [و در حقیقت میشود] جهتِ زندگیِ سیاسیِ افراد را بهگونهای دیگر رقم زد؛ اگرچه میشد [و در حقیقت میشود] مانعی بههرز زفتن انرژیهای مثبت شد و از میان آنها نتایج بهتری کسب کرد؛ اگرچه میشد [و در حقیقت میشود] یادها و جایگاهها را خوبتر از اینها پاس داشت و مفهوم و مضامینِ انقلاب و آرمانِ کمونیستی را شایستهتر به نسلهای آتی منتقل و نیز بر عیار و بر میزانِ مخالفتهای عمومی افزود؛ موارد مهم و اساسیای که شوربختانه در میان تجمعات سیاسیِ خارج از کشوری نهادینه نشده است و بیدلیل هم نیست که ما شاهد از بین رفتنِ پنهان و فراموش شدۀ صدها انسانِ پایدار به منافعی مردمی در جوامعی غیرخودی هستیم. به یقین روز و روزگاری نسلهای آتی بیعدالتیها، بد اخلاقیهای سیاسی، کجفهمیها، خودخواهیها و ایدههای گلآلود را جاروب و در محیطی سرزنده و سالم، از ارزشها و کارکردها محافظت و مراقبت خواهند کرد

یاد کاک خسرو گرامی

21 نوامبر 2021

30 آبان 1400