میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

در باره اشغال شور وي و اشغال ناتو چي فرق…

در سالهاي ۱۳۵۷ و قبل از ان جهان ما…

شقایق محبت

رسول پویان تا در سر دل هوای عشق است بن مایـۀ جـان…

تاریخ کمونیسم

 تاریخ و پیشینه کمونیسم را می‌توان از چند نقطه و…

«
»

کتاب یادگاری

رسول پویان

2/9/2020

گرفـتـارم کـنـد در حلـقـۀ زلـفی گل اندامی

به تیرم می زنـد هـر دم نگاه چـشم بادامی

به آرامی رمد آهـوی ناز از پیش چشم دل

مگر چون زلف پیچانش گذارم حلقۀ دامی

بخوانم شعرچشم مستِ مستی برلب جویی

به هنگام غـروبی زیـر چتر گاوگم شـامی

سرودعشق ومستی برلب پرخنده می زیبد

کنارم گر نشیند سرکشم از شهد لب جامی

هرآنچه ازدهانش میبرآید ناز و شیرینست

چه توصیفی کند چه سرزند با تیغ دشنامی

اگر باشد موافق کس نمی بیند به هردو دل

بـرای دوســتـی و آشــنـایـی هـیـچ ابهـامی

پر پرواز ما را گر کـرونـا بسته با زنجیر

به بـال بـاد می بـنــدم بـرای یـار پـیـغامی

نظربازی و بی باکی بهم گر همنوا گردند

لب ازلب بوسه ها چیند ودل پیداکند کامی

اگر عشق ومحبت بر مراد دل کند پرواز

نشیند باز طالـع عـاقـبت بـر شــانـۀ بـامی

دل آزرده می سـوزد مـیان کورۀ هجـران

انیس ومونس دل کی شود یارب دلارامی

کـشـیدم انتظار بـس فـراوان تـا که بنشینم

کنار یار جانی با حیات خوش سرانجامی

ز دنیای مجازی آرزوی دل نشـد حاصل

در امـواج خیالی هـرقـدر بگـذشت ایامی

اگر بـر دامن دل قصـر رویایی کند بـرپا

نـمــانـد در دل آزردۀ مـن هـیــچ ارمـانی

سپهر همزبانی، هـمدلی وعـشق می بارد

به باغ دلگشای زندگی هر لحظه و گامی

به رقص آردروان واژگان رادردل تاریخ

ز ژرفـای تمـدن نغـمه هـای پر ز الهامی

دل مستانه را گرهمدم ساز و طرب کردم

نـبـشـتـم بـر کتاب یادگاری با غـزل نامی